A. Rosenkrantz, Alfred Johannes Rosenkrantz, 11.11.1898-8.7.1974, geolog. Født i Kbh. (Jakobs), død i Sundby, begravet i Kbh. (Vestre). R. blev student fra GI. Hellerup gymnasium 1917 og gik i gang med bygningsingeniørstudiet på den polytekniske læreanstalt. Når han, der helt fra drengeårene havde haft geologi som hovedinteresse, ikke begyndte på et universitetsstudium i dette fag skyldtes det at såvel professor O. B. Bøggild som hans egen familie var betænkelige ved de uhyre begrænsede ansættelsesmuligheder for en geolog. R. tilbragte imidlertid en betydelig del af tiden fra 1918 til 1925 på Mineralogisk museum (nu Geologisk museum) til hvilket han opnåede tilknytning ved at udføre forefaldende hjælpearbejde for et yderst beskedent honorar; somrene 1919 og 1921 tjenstgjorde han endvidere som sommerassistent ved Danmarks geologiske undersøgelse (DGU). Allerede tidligt i studietiden indledte R. sine studier over kridttertiærgrænsen, en problemkreds der skulle komme til at optage ham resten af livet, og 1920 publicerede han afhandlingen Craniakalk fra Kjøbenhavns Sydhavn, et bemærkelsesværdig modent arbejde for en ung student. I begyndelsen af tyverne fulgte en række små afhandlinger hvori han beskrev sine iagttagelser over danien-selandien-lagene i det sjællandsk-skånske område. I den vigtigste del af disse, fra 1924, klarlagde R. opbygningen af Stevns klint; han godtgjorde heri at det lag som tidlige forskere havde kaldt cerithiumkalken, i virkeligheden var en sammensat horizont (en kompleks hardground) som indeholdt hærdnede lag af danien alder som var afsat i små bassiner imellem opragende flade partier af, ligeledes hærdnet, senon-skrive-kridt. Som nybagt cand.polyt. kom R. for første gang til Grønland idet han overvintrede i Scoresbysund på Lauge Kochs Østgrønlandsekspedition 1926–27. R.s arbejdsområde var de mesozoiske aflejringer på Jameson Land og i omegnen af Kap Leslie længere inde i fjorden. R. fortsatte sit østgrønlandske arbejde i mesozoiske aflejringer på den danske Østgrønlandsekspedition til den store Kejser Franz Josephs fjordzone nord for Scoresbysund 1929, ligeledes under Lauge Kochs ledelse. Senere i 1930erne besøgte R. på egen hånd atter Østgrønla'nd gentagne gange. I forbindelse med bearbejdelsen af sit indsamlede fossilmateriale foretog R. studierejser til Tyskland i 1930 og 1931 og til England 1932. Hovedarbejderne fra hans østgrønlandske periode er The lower jurassic rocks of Easl Greenland I, 1934 og II, 1942, men en planlagt monografi over den samlede lias-fauna i Østgrønland fik han ikke skrevet, andre opgaver havde i mellemtiden lagt beslag på ham. Fra 1938 flyttede R. sin feltgeologiske aktivitet fra Øst- til Vestgrønland hvor han koncentrerede sig om området mellem Disko og Svartenhuk med hovedsæde på Nugssuaq: Nugssuaqekspeditionerne 1938 og 1939. Med afbrydelse af anden verdenskrig forestod R. en lang række ekspeditioner til Nugssuaq i årene 1946 til 1968, efterhånden under den nyetablerede Grønlands geologiske undersøgelse (GGU)s auspicier. R.s arbejde på Nugssuaq resulterede først og fremmest i en gennemført geologisk kartering af området og en klarlæggelse af dets tektoniske hovedtræk og dernæst til en udredning af de mægtige lagseriers stratigrafi og palæontologi; sidst men ikke mindst førte arbejdet ham tilbage til det for ham så velkendte problem om kridttertiærgrænsens beliggenhed. Et enestående righoldigt fossilmateriale indsamlet på Nugssuaq af R. er efter hans død stadig under bearbejdelse. 1931 udnævntes R. til docent i geologi ved Den polytekniske læreanstalt og 1943 til professor sst. 1937–52 underviste han desuden i geologi ved Danmarks lærerhøjskole. Ved Kbh.s univ. forelæste han i Danmarks kvartær og i exogene processer fra 1931–43, derefter i hele Danmarks geologi; processerne afgav han til sin universitetskollega. 1953 overflyttedes R. til et ekstraordinært professorat ved universitetet, 1965 blev han ordinær professor, og 1966 tog han sin afsked. R. var én af initiativtagerne til oprettelsen af GGU.

R.s videnskabelige arbejdsmåde var ikke uden lighedspunkter med K. J. V. Steenstrups. Han var en inspirationskilde for de unge geologer han var lærer for eller kom i berøring med, han var en ideernes mand; det faldt ham sværere systematisk og vedholdende at arbejde sig gennem et stof til dets endelige færdiggørelse. Med iver gik han løs på én af sine selvvalgte opgaver, men når han anede dens løsning nøjedes han i reglen med at holde foredrag om den eller udsende en foreløbig meddelelse. R. efterlod sig over hundrede afhandlinger inden for et stort geologisk område, hver især oftest af beskedent omfang. Som eksempel på hans arbejdsform kan en afhandling på godt tyve sider fra 1945 nævnes: Smaabidrag til Danmarks Geologi 1–8 (i Medd. fra dansk geol. Forening X) hvori han behandler otte meget forskellige temaer. R. var en udmærket feltiagttager og havde et skarpt øje for ting der var væsentlige, være det sig når det gjaldt fænomener i naturen selv eller når det drejede sig om at se på et indsamlet materiale. Han besad et medfødt talent for at iagttage geologi. Det var geologiens palæontologiske side der havde R.s største interesse, og allerede 1920 var han medstifter af den fortsat spillevende palæontologiske klub hvor han gennem årene holdt ca. 60 foredrag. R.s forelæsninger var meget velforberedte og indeholdt en rigdom af data, altid ledsaget af rundsendt, aktuel litteratur om det behandlede emne, og han var en fortræffelig ekskursionsleder. 1933 udgav R. en meget velskrevet Kortfattet Oversigt over Danmarks Geologi (2. udg. 1939) og 1962, sammen med H. Wienberg Rasmussen, et kompendium over Danmarks geologi.

R. var medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber fra 1937, af Videnskabernes selskab fra 1948, Fellow of the Arctic Institute of North America fra 1950 og korresponderende medlem af Akademie der Wissenschaften i Wien fra 1963. 1965 hædredes han med æresdoktorgraden ved Lunds universitet.

Familie

Forældre: hofbetjent Peter Johan R. (1863–1927) og Mariane Johanne Rasmussen (1865–1938). Gift 11.5.1929 på Frbg. (b.v.) med Inger Jessen, født 15.1.1902 på Frbg., d. af faktor, senere forretningsfører Hans J. (1865–1935) og Christine Larsen (1875–1959).

Udnævnelser

R. 1948. R1. 1957. K. 1966.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Tove Birkelund i Kbh.s univ. årbog 1973–74 25–30. Chr. Poulsen i Oversigt over vidensk. selsk.s virksomhed 1974–75 88–94. Ulla Asgaard i Dansk geologisk foren.s årsskr. 1975 46–53 (heri bibliografi). Kbh.s univ. 1479–1979, red. Sv. Ellehøj XIII, 1979.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig