Carl Hansen (politiker)

Artikelstart

Carl Hansen, Carl Christian Hansen-Vinde, 15.5.1870-9.6.1940, redaktør, politiker. Efter folkeskolen arbejdede Carl Hansen ved landbruget, fik 1888 undervisning på sin brors realskole i København, gennemgik sekondløjtnantskolen på Kronborg 1889 og udnævntes 1892 til løjtnant.

1891-99 ejede han fødegården hvis spredt liggende lodder han solgte og kun beholdt bygninger og 3 ha. Han sad i sognerådet 1895-1900 og var en af banebryderne for andelsbevægelsen som formand for Skive landsogns mejeri 1893-1903 og for De samv. jyske mejeriforeninger 1900-06 og medlem af andelsudvalget 1901-06. Han tog initiativet til Andelsforeningernes sanatorieforening og var dens formand 1904-10. Carl Hansen var også en af husmandsbevægelsens pionerer. Da Skive-egnens landboforeninger afslog at indvælge husmænd i styrelsen fik han oprettet husmandsforeningen Fremad der hurtigt fik ca. 1000 medlemmer og hvis formand han var 1901-07 og igen 1936 og 1938.

Politisk tilhørte Carl Hansen det forhandlende venstre. Da dets folketingsmand i Skivekredsen J. P. Dalsgaard 1902 indvalgtes i landstinget valgte kredsen Carl Hansen til folketinget hvor han, der værdsatte J. C. Christensen højt, tilsluttede sig venstrereformpartiet. Hans hovedsynspunkt var at venstregrupperne efter systemskiftet måtte holde sammen om gennemførelse af venstres program. Han var blandt de 21 der januar 1905 opfordrede J. C. Christensen til at medtage repræsentanter for alle fløje i sit ministerium, men fulgte ikke den radikale fløj i dens brud med venstrereformpartiet.

1906 fik han dannet et garantselskab af venstremænd i Salling og Fjends herred til køb af Skive Folkeblad der skulle virke for "forståelse af og tilslutning til den demokratiske idé på folkelig, frisindet grund". Udbytte af bladet måtte ikke tilfalde garanterne, men skulle anvendes til folkelige og politiske formål. Carl Hansen var bladbestyrelsens formand 1906-13 og bladets redaktør 1911-40.

I folketinget nærmede Carl Hansen sig efterhånden løsgængerens stilling i utilfredshed med bevarelsen af privilegeret valgret til amtsrådene 1908 og udviklingen i forsvarssagen. Han ville ikke genopstilles til valget 1909, fik Salling venstreforening omorganiseret på bredere basis til Venstreforeningen af 1908 og vedtaget Skiveprogrammet dec. 1908 der i forsvars- og udstykningspolitik lå nær det radikale program af 1905. Hans efterfølger i folketinget Hans Nielsen-Dølby var løsgænger i valggruppe med de radikale.

Fra 1920 var Carl Hansen Bertel Dahlgaards nære rådgiver og journalistiske talsmand. Hans skarpe standpunkter der ikke altid stemte overens med partilinjen, hans levende, impulsive begavelse, hans anlæg for og lyst til skarp polemik gav hans blad en stærk position i meningsdannelsen langt ud over bladets læserkreds.

Carl Hansen var medlem af Skive byråd 1921-37, borgmester 1927-29. Han interesserede sig stærkt for afholdssagen og var en periode medindehaver af Skive afholdshotel, hvis driftsoverskud gik til en afholdsfond for Salling og Fjends herred.

Familie

Carl Hansen blev født på Vinde Vestergård ved Skive, døde i Skive, urne sst.

Forældre: gårdejer Christian Hansen (1816-96) og Ingeborg Jensdatter (1826-91). Gift 1. gang 3.5.1892 med Nicoline Christensen, født 5.1.1867 i Skive, død 1.11.1894 sst. Gift 2. gang 3.11.1896 i Skive med Anne Dorothea Kirstine Jensen, født 30.6.1879 i Bers, Estvad sg., død 19.1.1937 i Skive, d. af arbejdsmand Niels J. (død 1890) og Karen Jensen (1858-89). – Far til Elin Hansen.

Ikonografi

Mal. af J. Birkholm, 1907. Tegn. af Eigil Petersen ca. 1907. Mal. af Mølgaard Andersen, 1935. Tegn. af Axel Andreasen.

Bibliografi

Carl Hansen: Min andelsvej, i Andelsbladet XXXIV-XXXVI, 1933-35. Carl Hansen i Else og Jens Peder Møllers mindebog, 1936. – Carl Hansen: Christen Hansen og Ingeborg Jensdatter, ejere af Vindegaard 1851-91, 1942 (begges aner og descendens). P. Jeppesen: Husmandsbevægelsens hist., 1927. Skive folkebl. 24.10.1952. Fr. Skrubbeltrang: Den danske husmand I-II, 1952-54. Erik Rasmussen og R. Skovmand: Det radikale venstre 1905-55, 1955. Peter Schou: Skivekredsens politiske hist. til 1920, 1971.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig