Conrad Hesse

Artikelstart

Conrad Hesse, 1621-1705, kancelliråd. Conrad Hesse besøgte akademiet i Sorø hvor han 1646 forsvarede en juridisk disputats under Henrik Ernsts præsidium. 1648 findes han immatrikuleret ved universitetet i Strasbourg; 1651 rejste han til Frankrig, Spanien og Italien som præceptor for rigsråd Niels Trolles søn Corfitz Trolle, den senere gehejmeråd; s.å. immatrikuleredes han i Orléans, 1653 i Padua; sin juridiske doktorgrad tog han 1653 i Altorf. Ikke længe efter må han være ansat som råd i regeringskancelliet i Glückstadt; i denne egenskab var han 1656 medlem af en kommission til bilæggelse af stridigheder mellem de kongelige og hertugelige byer i hertugdømmerne. 1659 var han overordentlig udsending ved forskellige små tyske hoffer; 1660 deltog han i forhandlingerne med Gottorp om delingen af Slesvig domkapitels gods, 1662 i Rendsborg i forhandlingerne om den oldenborgske arvesag i hvis senere faser indtil 1671 han han også tog del, 1663 i forhandlingerne om og afslutningen af "perækvantionsrecessen" med Gottorp. Sept. 1664 udnævntes han til kancelliråd i Tyske kancelli i Kbh., var 1666 medlem af kommissionen til likvidation af de sønderborgske godser og deltog 1667 og 1670 i ægteskabsforhandlingerne med henholdsvis Hessen og Pfalz. 1661 afgav han sammen med de øvrige Glückstadtraader sit votum om en ny kongelig arvelov.

Som svigersøn af kansler Theodor Lente kom Conrad Hesse i modsætning til Christoffer Gabel, og det skyldtes sikkert denne at han måtte opgive sit håb om at blive svigerfaderens efterfølger; 1669 skal han endog have været forvist nogen tid fra hoffet og kancelliet for "nogle ord" mod Gabels svigersøn Conrad Reventlow. Han hørte til Griffenfelds smigrere, men følte sig til sidst tilsidesat og ses efter 1671 ikke at være anvendt i nogen vigtigere forhandling. 1676 var han, sammen med sin gamle myndling Corfitz Trolle, medlem af domskommissionen over rigskansleren, men kom ikke i den følgende tid til at spille nogen rolle. I arv med hustruen fik han Trudsholm (Voldborg hrd.); for sine fordringer på Corfitz Trolle overtog han efter dennes død 1684 Sandholt (Sallinge hrd.), som han bortforpagtede til Jacob de Bruin. Hans pengeforhold var i hans senere år ikke gode, hvad der måske hænger sammen med hans mange og kostbare udenlandsrejser, og 1692 måtte han endog flygte ud af landet for sine kreditorer.

Familie

Conrad Hesse blev født i Kiel. Forældre: hertugelig gottorpsk advokat, syndicus i Kiel Conrad Hesse (ca. 1582–tidligst 1643) og Dorothea Emingä (død 1663). Gift Anna Catharina Lente, født 1637, død 1715, begr. 1.3.s.å. i Sonnerup, d. af kansler Theodor Lente (1605–68) og Magdalena Schönbach (1612–70).

Bibliografi

Saml. til Danm.s hist., udg. P. W. Becker II, 1857 249. Pers.hist. t. 2.r.IV, 1889 10; sst. 5.r.VI, 1909 152; sst. 8.r.IV, 1925 172. Danm.-No.s traktater, udg. L. Laursen V-VI, 1920–23. – Pers.hist. t. 2.r.III, 1888 275 (geneal.). J. Moller: Cimbria lit. I, 1744 251. C. P. Rothe: Brave da. mænds og qvinders berømmelige eftermæle I, 1753 604 612. A. D. Jørgensen: Peter Schumacher Griffenfeld I, 1893 179 467 471; II, 1894 412f 439f 507 529f. Svendborg amt, 1911 31–35. Kn. Fabricius: Kongeloven, 1920 (fot. optr. 1971). C. O. Bøggild-Andersen: Hannibal Sehested I, 1946. Bente Halding i Arkiv II, 1968–69 197–243.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig