Friedrich Johannsen

Friedrich Johannsen, Friedrich Heinrich Christian Johannsen, 28.2.1781-21.5.1851, amtmand. Født i Kbh. (Fred. ty.), død i Flensborg, begravet sst. J. studerede i Kiel og Göttingen, tog juridisk eksamen 1802 i Glückstadt og blev n.å. auskultant i rentekammeret og kancellisekretær, 1805 kontorchef i tyske kancelli og gjorde fra 1806 tjeneste i feltkommissariatet, fra 1810 tillige som ordonnatør i Kiel. Da præsidentembedet i Flensborg blev oprettet ved kgl. resolution af 25.12.1810 udnævntes J. til præsident i Flensborg fra 1.4.1811, i maj s.å. tillige til amtmand i Flensborg amt. Rentekammeret havde indstillet auskultant Ernst v. Schack til dette embede, men kongen som i Holsten havde lært at skatte J.s administrative dygtighed foretrak ham. 1814–15 var han medlem afkommissionen til hertugdømmernes genbesættelse og udførte som sådan ikke alene et stort arbejde ved at fremskaffe leverancerne til det russiske okkupationskorps, men var også med til at foreslå kongen at imødekomme de holstenske forfatningsønsker. At dette ikke gjorde noget skår i Frederik VIs nåde fremgår af at J. allerede 1818 befordredes til det store amtmandsembede i Haderslev. På denne betydningsfulde post kom hans fremragende administrative evner fuldt til deres ret. Haderslev-amtmanden nød megen respekt i befolkningen for sin virksomhed og fasthed, og var han end fåmælt og tilbageholdende var han samtidig kendt som en retfærdig og human overordnet. Det billede som gives af ham i de senere liberales brevveksling som svag og tysksindet er derfor helt misvisende. J. var vel tysk af kultur, men kongetro og loyal til det yderste, og som helstatsmand nærede han frygt for stænderinstitutionen af 1834 – han var 1832 en af de "oplyste Mænd" -hvortil kom at "som vort Exempel viser, kan den meest absolute Regiering tillige være den liberaleste". Han støttede den danske presses fremvækst i Nordslesvig, men han var en bestemt modstander af "Herr Peter Lorenzen & Consorter" og betragtede "Nis Lilhold" som "aldeles uduelig". Efter som den nationale modsætning skærpedes talte han med stadig bedre grund om sin "høistvanskelige Embedsstilling".

1844 var han formand for kommissionen til at undersøge fremkomsten af Den slesvigske forenings berømte "Protokolbeslutning", og hans stilling i den danske befolkning blev i det hele mere og mere svækket hvortil også hans fremrykkede alder vel medvirkede. Men med krigens udbrud 1848 genvandt han sin indflydelse; han opfordrede befolkningen til at væbne sig mod de slesvigholstenske friskarer og til at støtte de danske tropper. Efter de preussiske troppers besættelse af Sønderjylland blev han derfor afsat fra sit embede, men den danske regering udnævnte ham til gengæld i sept.1848 til sammen med Carl Moltke (1798–1866) og biskop Jørgen Hansen at danne "den kgl. Immediatkommission til fælles Bestyrelse af Hertugdømmerne Slesvig og Holsten". Denne kom dog aldrig til at træde i virkelig funktion, og J. overtog herefter under våbenstilstanden 1849 atter sin amtmandsstilling i Haderslev. 1850 kommitteredes han til direktør for overjustitskommissionen i Flensborg. – Kancelliråd 1807. Justitsråd 1811. Konferensråd 1828. Gehejmekonferensråd 1850.

Familie

Forældre: renteskriver, senere landfoged i Nordditmarsken, konferensråd Christian Matthias Jacob J. (1747–1813, gift 2. gang 1794 med Agnete Sophie Rahbek, 1770–1837, gift 1. gang 1786 med stadsfysicus i Kristiania og Aggers amt, dr.med. Niels Wandel, 1752–92) og Christiane Frederikke Mørck (1756–89). Gift 24.10.1811 i Slesvig med Ida Sophia Antoinette Petersen, født 5.3.1790 i Slesvig, død 22.4.1879 i Kbh. (Frue), d. af overretsråd, senere vicekansler Gottfried P. (1733–1812) og Catharina Christiane Piper (1756–99). – Far til Wilhelm J.

Udnævnelser

R. 1815. DM. 1826. K. 1840. S.K. 1843.

Ikonografi

Min. af H. J. Aldenrath ca. 1820. Tegn., litografi og mal.

Bibliografi

P. Lauridsen: Da Sønderjylland vågnede 1–VIII. 1909–22. Kn. Fabricius i Senderjyllands hist. IV, 1936, særlig 129f 218227318338354 369.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig