Georg Ludvig v.d. Schulenburg

Georg Ludvig v.d. Schulenburg, Georg Ludewig v.d. Schulenburg, 21.5.1755-29.3.1828, rigsgreve, officer. Født i Bleckede ved Lüneburg, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Garn.). v.d.S. kom 11 år gammel til Danmark som page hos Christian VII og blev 1772, efter at have været landkadet et år, sekondløjtnant i infanteriet, 1781 premierløjtnant, n.å. kaptajn, 1784 generaladjudant hos prinsen af Bevern og forblev hos denne i Tyskland til han 1788 formelt fik afsked som major for at følge den russiske hær i krigen mod tyrkerne, n.å. mod svenskerne i Finland, udmærkede sig særdeles og fik guldkårde og Georgskorset. 1790 blev han kar. og virkelig major ved norsk afdeling (anciennitet 1789), 1793 tertsmajor ved regiment på Sjælland, fik 1801 reserveret oberstløjtnants anciennitet og blev 3. stabsofficer, n.å. virkelig oberstløjtnant, 1806 kar. oberst, n.å. regimentschef, 1809 generalmajor. 1812 var han en tid kommandant i Kbh., blev 1813 brigadekommandør i den bevægelige armédivision i Holsten og s.å. under general J.v. Ewalds sygdom afløser for general J. Th. Wegener som kommandør for divisionen indtil prins Frederik af Hessen overtog denne hvorpå han atter overtog en brigade. Under divisionens (auxiliærkorpset) tilbagetog fra Mecklenburg viste han mønsterværdig omsigt og tapperhed det var navnlig ham der kraftigt opfordrede prinsen til, koste hvad det ville, at slå sig igennem de fjendtlige korps der spærrede vejen til Rendsborg; sammen med den franske general Lallemand satte han sig i spidsen for sine stormkolonner og brød gennem den fjendtlige opstilling ved Sehested. Nytårsdag 1814 overtog han Glückstadt fra svenskerne og påbegyndte demoleringen af fæstningsværkerne og deltog dernæst i 2. auxiliærkorps' udrykning hvorefter han blev kommandant i Kbh. og kommandør for garden til fods hvilke stillinger han beholdt til sin død. Han var generaladjudant hos dronningen mens Frederik VI deltog i Wienkongressen. Æresminde på graven.

Familie

Forældre: oberstløjtnant, kar. oberst i hannoveransk tjeneste rigsgreve Christian Hieronymus Adolf v.d. S. (1717–73) og baronesse Sophie Charlotte v. Bülow (1734–78). Gift 17.3.1796 med Joachimine Francisca Wilhelmine v. Løwenstern, født 28.11.1760 i Kbh. (Garn.), død 5.2.1833 sst. (Garn.), d. af kaptajn, senere major Christian Friederich v. L. (1728–67) og hofdame hos hertuginde Louise Augusta af Augenstenborg Anna Sophia Cornelia Octavia v. Steuben (1731–1821).

Udnævnelser

R. 1813. K. 1814. S.K. 1815. DM. 1817.

Ikonografi

Litografi af L. Fraenckel og af P. C. Schøler. Efter sidstnævnte træsnit 1873. – Gravmæle af G. F. Hetsch, 1828.

Bibliografi

Medd. fra krigsark., udg. Generalstaben I-IX, 1883–1902. – Georg Schmidt: Das Geschlecht von der Schulenburg II, Beetzendorf 1899 623–25. Dagen 5.4.1828. [W. M. C] v. Meyn i Militært repertorium 2.r.II, 1844 123–66. Oberst Nie. Tidemands optegn, om sit liv og sin samtid i Norge og Danm., Kria. 1881. [C. F. Frisenberg:] Fra krigen 1807–14, 1894 (ty udg. 1903) 73. Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé V, 1902 207f. Gerh. Brammer: Livgarden 1658–1908, 1908.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig