Henrik Madsen Wallensbech

Henrik Madsen Wallensbech, ca. 1630-19.12.1662, præst, forfatter, filantrop. Født i Vallensbæk, død i Paris. Faderen havde 1623-26 været skibspræst på Perlen, en af de første danske ostindienfarere, og har i en efterladt dagbog anskueligt skildret sine rejseoplevelser (Danske Mag. I, 1745). Forfatteråren gik i arv til sønnen som efter 1650 at være blevet student fra Roskilde allerede 1652 udgav en samling latinske epigrammer. 1654 blev W. kapellan i Ude og Oppe Sundby og lod 1655 nogle ligprædikener trykke. Nogle teologiske arbejder af ham, på hvilke titlerne kendes, ses ikke at være udgivne. 1657 blev han 2. kapellan ved Holmens kirke og præst ved bådsmændenes sygehus ved Gammelmønt, opført under Christian IV. I en efterladt dagbog har han skildret hvor forfærdelige han fandt tilstandene her både hvad lokaler, tilsyn og forplejning angik. Gennem Poul v. Klingenberg fik han admiralitetet interesseret i sagen, fremsatte forslag til forbedringer, bemyndigedes til at sætte en indsamling i gang hvortil flere af byens rigmænd, bl.a. rigshofmester Joachim Gersdorff og biskop Hans Svane ydede betydelige bidrag, og opnåede jan. 1658 at kongen skænkede en større grundmuret bygning på Nyholm, det såkaldte sejlhus, til et nyt hospital eller "kvæsthus" for Holmen. For dette blev der god brug under Kbh.s belejring. W. var utrættelig for at skaffe patienterne gode hygiejniske kår, og det skyldes vistnok hans fremhævelse af den ferske kosts betydning at Frederik III 1661 skænkede sygehuset en grund til kålhave. Han fik også sat igennem at der udarbejdedes en fundats for det og beskikkedes en ny direktion. Da kvæsthuskapellet indviedes, udsendte han skriftet Delineata strenæ regiæ ptochotrophæi Holmensis Topographia eller den ny kongelige Nyt-Aars-Gaffvis billige Beskriffvelse, anvent paa det Holmiske K. M. Siug- oc Quæst-Husis w-forbigengelige Brug oc beleilige Sted, 1660, fuld af glæde over hvad der var nået. Det samme hjertevarme samfundssind præger hans s.å. udgivne Diarium polemicum metricum Latino-Danicum obsidionis Hauniensis eller en daglig Tegnebog indehollendis Kiøbenhaffns Beleirings Idretter, hvori han på latinske og danske vers med vedføjet forklaring naivt, men med inderlig medleven og ofte stor kvikhed skildrer belejringens begivenheder. 1662 fulgte han på svigerfaderens foranledning som legationspræst rigs-skatmester Hannibal Sehesteds diplomatiske sendefærd til Holland, London og Paris i hvilken sidste by han døde kort før årets udgang. Hans interessante rejsedagbog er bevaret (Add. 47, 4°, Kgl. bibliotek).

Familie

Forældre: sognepræst i Vallensbæk Mads Rasmussen (ca. 1600-ca. 1659, gift 1. gang 1627 med Anna Svendsdatter) og Anna Føert. Gift 23.5.1657 med Catharina Spend, d. af sognepræst i Sæby, siden ved Holmens k. i Kbh. Niels Christensen S. (1594-1664) og Anna Lauridsdatter (død 1689, gift 1. gang med sognepræst i Sæby Jens Axelsen Bjørn (Ursin), død 1629).

Bibliografi

Mag. for reiseiagttagelser, udg. R. Nyerup II, 1820 487-92 (W.s rejsedagbog 1662). Kbh.s diplomatarium, udg. O. Nielsen III, 1877 499. – A. Birch i Danske mag. 2. r. II, 1806 339-44. J. C. W. Wendt: Bidrag til fattigvæsenets hist. I, 1829 85-88. O. Nielsen: Kbh.s hist. og beskr. III, I, 1881 355-60. H. D. Lind: Kong Fr. IIIs sømagt, 1896 133 189f. Alfr. Th. Jørgensen i Berl. tid. 31.12.1910. G. Norrie i Militærlægen XXVI, 1918 1-5. L. Bobé: Bremerholms kirke og Holmens menighed, 1920 153f 229.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig