Jørgen Elers

Jørgen Elers, Jørgen Ehlers, 16.8.1647-18.2.1692, legatstifter. Født i Helsingborg, død i Kbh. (Trin.), begravet sst. (Trin. k.). E. opdroges dels hjemme, dels hos slægtninge i Helsingør indtil han kom i Roskilde skole hvorfra han 1666 sendtes til universitetet. Allerede n. å. tiltrådte han en udenlandsrejse gennem Nederlandene hvor han i Leiden lod sig immatrikulere som stud. juris, over Paris til Strasbourg; her opholdt han sig i længere tid i omgang med lærde som Boccler og Patin, besøgte derefter en stor del af Tyskland og sluttede 1671 sine rejser med et langt ophold i Stockholm. N.å. fik E., måske ved Griffenfelds indflydelse, ansættelse som sekretær i Danske kancelli, foreløbig uden løn, hvilket dog ikke havde nogen betydning for ham der efter sin fars død var blevet en rig mand. Rigtignok led han følelige tab derved at han der var hjemmehørende i Skåne, valgte Danmark til fædreland uagtet en stor del af hans formue var anbragt i Skåne; men denne troskab mod den danske krone blev højlig påskønnet af Christian V der, især efter den skånske krig, lod E. avancere påfaldende hurtigt på embedsstigen. 1679 blev han assessor i kammerkollegiet og 1682 i højesteret, og 1685 overdroges det ham tillige med etatsråd Christoffer Sehested som deputerede at bestyre søetatens økonomi i hvilken stilling E. især fandt påskønnelse for sin iver og omhu ved flådens udrustning 1689. 1685-90 varetog de deputerede desuden landetatens kommissariatsforretninger. E. havde endvidere sæde i adskillige kommissioner og var i det hele en meget benyttet embedsmand. 19.4.1689 omkom hans to børn ved operahusets brand. Han hensank i dyb melankoli og døde tre år efter. Ulykken modnede hos ham den beslutning at anvende størstedelen af sin formue til hvad man dengang indbefattede under "gudeligt brug"; forskellige kirker og fattige betænkte han med betydelige summer, men hovedmassen gik til oprettelsen af Elers' Kollegium, den stiftelse for trængende studerende der mere end alt andet har bevaret mindet om E. og hans livs tragedie. Da hans enke var død tog man fat på kollegiets indrettelse, og 1705 blev det indviet med stor højtidelighed.

Familie

Forældre: købmand, senere borgmester Eggert E. (1610-67) og Sophie Christensdatter (1605-84). Gift 24.6.1677 i Kbh. (Frue) med Anne Margrethe Wandal, født 27.7.1654 i Lund, død 17.9.1700 i Kbh. (Trin.), d. af magister, senere biskop Hans W. (1634-75) og Anna C. Winstrup (1636-78).

Udnævnelser

Kammerråd 1684. Kancelliråd 1687. Justitsråd s.å. Etatsråd 1688. Generalmajors rang 1690.

Bibliografi

G. L. Wad i Pers. hist. t. 2.r.III, 1888 218-36. Samme: Etatsråd J.E. og E.s kollegium, 1891. E.s kollegium 1691-1941, red. J. C. Christensen 1942. O. Kyhl: Den landmilitære centraladministration 1660-1763, II 1976 fl. st. – Papirer i Kgl. bibl.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig