J.P. Koch

J.P. Koch, Johan Peter Koch, 15.1.1870-13.1.1928, officer, opdagelsesrejsende. Da J.P. Koch var fem år gammel fik faderen kald på Mors hvor barndommens friluftsliv tidligt gav ham lyst til søen så han efter at have taget almindelig forberedelseseksamen ved Viborg katedralskole som frivillig lærling deltog i fregatten Fyens togt til Middelhavet 1885–86. Den sømilitære løbebane måtte imidlertid opgives på grund af svigtende farvesans. J.P. Koch aftjente sin værnepligt ved livgarden, blev 1890 sekondløjtnant i fodfolket og s.å. premierløjtnant. Han gennemgik siden officersskolens ældste klasse og dimitteredes herfra 1899, men trådte 1900 uden for nummer for at deltage i G.C. Amdrups ekspedition til Østgrønland, hvorfra han hjembragte et betydeligt kortmateriale.

1903–06 gjorde han tjeneste ved generalstaben og foretog i dette tidsrum et fortræffeligt opmålingsarbejde i egnene om det vanskeligt tilgængelige Skeiðarársandur og Vatnajökull i det sydlige Island; men Grønland lokkede stadig, og 1906–08 deltog han i Danmarkekspeditionen til dettes nordøstkyst. Under denne fik han lejlighed til at udføre den dåd som i hvert fald kartografisk blev ekspeditionens største indsats, nemlig den lange slæderejse i foråret 1907 fra Danmarkshavn til Kap Bridgman på Peary Land, hvorved det sidste større parti af Grønlands kyst blev kortlagt og landets ønatur endeligt fastslået. Denne færd foregik samtidig med, at L. Mylius Erichsen, Danmark-ekspeditionens leder, ad anden vej søgte til Peary Land. De to grupper mødtes 27.5.1907 ved Kap Rigsdagen og skiltes atter. Mens J.P. Koch nåede tilbage til ekspeditionens udgangspunkt var det ikke tilfældet med det andet hold. J.P. Koch drog ud i marts 1908 for at finde spor efter Mylius Erichsen og fandt liget af Jørgen Brønlund af hvis dagbog det fremgik, at Mylius Erichsen og N.P. Høeg Hagen var døde i november 1907. 1908 foretog J.P. Koch en anden rejse over indlandsisen til den store, nyopdagede nunatak Dronning Louise land. Sit materiale fra Danmark-ekspeditionen har J.P. Koch fremlagt i et par vægtige afhandlinger (Meddelelser om Grønland XLVI, 1917) som han – der 1907 var udnævnt til kaptajn – efter hjemkomsten udarbejdede, mens han gjorde tjeneste som lærer ved officersskolen og kompagnichef i Kbh.

På Danmark-ekspeditionen var J.P. Koch trådt i nært samarbejde og venskabsforhold til den tyske meteorolog og geofysiker Alfred Wegener hvis epokegorende hypotese om kontinentalforskydninger fra først af er grundet på J.P. Kochs længdebestemmelser i Grønland, og i fællesskab fattede de planen til en ny ekspedition, hvis mål var et indgående studium af Grønlands indlandsis. 1908–12 var J.P. Koch lærer ved Hærens officersskole. Ved tilskud fra staten, Carlsbergfondet o.a. lykkedes det at gennemføre denne nye ekspedition 1912–13. J.P. Koch, som havde lært at skatte de islandske hestes hårdførhed, besluttede at bryde med tidligere principper for rejser over indlandsisen og anvendte heste til overfarten. Efter en prøverejse tværs over Vatnajökull i Island landsattes ekspeditionen nær Danmarkshavn. Det havde været hensigten at tilbringe vinteren på Dronning Louise land; men det viste sig umuligt at nå så langt i første omgang, og ekspeditionens hus måtte derfor bygges på selve isen. Derved blev den ikke blot den første som overvintrede på Grønlands indlandsis, men den blev desuden i stand til at foretage en række banebrydende iagttagelser over isens bevægelse og struktur. Foråret 1913 udførtes rejsen tværs over isen til vestkysten hvor nedstigningen fandt sted nær Upernavik. Om denne rejse har J.P. Koch skrevet den populære bog Gennem den hvide Ørken, 1913. De videnskabelige resultater foreligger i Meddelelser om Grønland LXXV, 1930. Af J.P. Kochs litterære produktion kan nævnes Den danske Ekspedition til Dronning Louises Land, 1913, og Survey of Northeast Greenland, 1917.

Under verdenskrigen blev J.P. Koch atter knyttet til generalstaben, denne gang i egenskab af stabschef ved 1. division (1915–17). Da han indså flyvningens fremtidsbetydning for kortlægningen lod han sig uddanne som flyver, tog militært flyvercertifikat 1917 og udnævntes s.å. til oberstløjtnant og leder af hærens flyvertjeneste (efter 1923 flyverkorpset) hvor hans glimrende organisationsevne har haft grundlæggende betydning. Samtidig bibeholdt han dog sine arktiske interesser og var bl.a. et virksomt medlem af Thule-ekspeditionernes videnskabelige komité. 1923 udnævntes han til oberst. J.P. Koch blev medlem af luftfartskommissionen 1919 og 1920 konsulent for ministeriet for offentlige arbejder i spørgsmål vedr. den civile luftfart. Som sådan sad han i flere indenlandske, nordiske og udenlandske kommissioner vedr. fly- og luftfartsforhold. J.P. Koch var en usædvanlig mandig og retlinet personlighed, streng i sine krav, men mest over for sig selv, og altid rede til at række en hjælpende hånd.

Familie

J.P. Koch blev født i Vestenskov ved Nakskov, død i Kbh., begravet sst. (Vestre). Forældre: personel kapellan i Vestenskov, senere sognepræst, sidst i Vejby og Tibirke, Carl Bendix Koch (1835–1912, gift 2. gang 1875 med Anna Kristine Olivia Jensen, 1843–1923) og Elise Knudine de Teilmann (1835–73). Gift 1. gang 3.6.1897 i Kbh. (Vartov) med Agnete Koch, født 22.4.1871 i Kbh. (Holmens), død 29.10.1920 i Roskilde, d. af fuldmægtig i magistraten, senere inspektør ved Vartov Michael Koch (1830–1913) og Anna Eleonora Elise Frederikke Münter (1844–1910). Ægteskabet opløst. Gift 2. gang 20.2.1909 i Kbh. (Cit.) med Marie Kristine Christensen, født 20.6.1874 i Kbh. (Frbg.), død 26.9.1949 på Frbg., d. af løjtnant, kontorchef i Creditkassen for landejendomme i Østifterne Frederik Ludvig Christensen (1837–88) og Marie Møller (1842–91).

Udnævnelser

F.M.2. 1908. R. 1914. DM. 1920. K2. 1927.

Ikonografi

Tegn. af Achton Friis, 1907 (Fr.borg). Buste af S. Ratsack (Officersforen.). Foto.

Bibliografi

Achton Friis: Danmark-ekspeditionen til Grønlands Nordostkyst, 1909. Berl. tid. 14.1.1920. O. B. Bøggild i Medd. fra da. geol. foren. VII, 3, 1928 233f. Andr. Lundager i Publ. om Østgrønland IV, 1936 115–31. Flyvevåbnet. Hist. og udvikl., red. M. Friis Møller, 1966 80–87.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig