Johan Frederik Bardenfleth

Johan Frederik Bardenfleth, 19.8.1772-3.2.1833, søofficer. Født i Holbæk, død i Kbh. (Holmens), begravet i Skovby ved Bogense. B. blev kadet 1784 og deltog 1786 med sin morbror kaptajn Poul Løvenørn i et togt med "Grev Ernst Schimmelmann" med det formål at komme i land på Østgrønland, hvilket dog ikke lykkedes. 1789 blev han sekondløjtnant og fulgte s. å. onklen på en sendelse til Marokko. 1796 forfremmedes han til premierløjtnant og blev 1797 skoleofficer og lærer ved Søkadetakademiet. I slaget på reden 1801 var han næstkommanderende i blokskibet Charlotte Amalie og blev i denne anledning n.å. hædret med guldmedaljen. Næstkommanderende ved Søkadetakademiet 1801–06. Om slaget har han s.å. udgivet et Udkast til en militær Beskrivelse over Slaget... (tillige trykt i Journal f. Militaire I, 1801 og s.å. oversat til fransk). Af hans andre videnskabelige arbejder skal særlig nævnes afhandlingen Om Orkaner (i Vidensk. Selsk. naturvidensk. og math. Afhandl. V, 1831). 1806 blev B. kaptajnløjtnant og kammerjunker og ansattes som guvernør hos prins Frederik Ferdinand hos hvem han to år senere blev hofchef. 1808 blev han ordensviceceremonimester, 1810 kaptajn, 1813 fik han ledelsen af prins Frederik (VII)s opdragelse da prins Christian Frederik sendtes til Norge og 1815 blev han afskediget af søetaten. 1822–27 var han generalguvernør for de danskvestindiske øer, under hans ophold her 1826 tillagdes der ham kontreadmirals karakter. Efter sin hjemkomst 1827 tiltrådte han stillingen som hofchef hos arveprins Ferdinand, blev 1828 ordensceremonimester og 1831 ordensskatmester. –

Familie

Forældre: generalløjtnant Johan Frederik B. (1740–1811, gift 2. gang 1787 med Ingeborg Dorothea de Løvenørn, 1744–1814) og Sophie Magdalene de Løvenørn (1741–86). Gift 16.4.1799 i Vejle med Augusta Vilhelmine Hellfried, født 16.11.1775 Kbh. (Petri), død 23.12.1861 sst., (Holmens), d. af justitsråd, senere generalpostdirektør Johan Carl Frederik H. (1739–1810) og Frederikke Wilh. v. Jessen (1749–1817). – Far til C. E. B. Bror til Carl B. og Frederik B. (1781–1852).

Udnævnelser

R. 1808. DM. 1812. S.K. 1826.

Ikonografi

Miniature af F. C. Camradt, 1805.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig