Johan Hansen (skibsreder)

Artikelstart

Johan Hansen, Johan Frederik Christian Hansen, 14.11.1861-27.6.1943, skibsreder, minister. Født i Kbh. (Cit.), død sst., begravet sst. (Vestre). Efter at have gået nogle år i latinskole fik H. 1877-79 uddannelse på handelsakademiet Institut Charlier i Lausanne og fik derefter ansættelse i sit slægtsfirma. Efter en omfattende praktisk uddannelse søgte H. på ny til udlandet og opholdt sig i længere tid på skibsrederkontorer i Leith og Newcastle on Tyne. Efter hjemkomsten indtrådte han atter i familiefirmaet og blev 1897 optaget som kompagnon; han kom i særlig grad til at beskæftige sig med rederiafdelingen, mens hans yngre bror Robert, der s.å. optoges som kompagnon, tog sig af firmaets øvrige afdelinger. Under H.s initiativrige ledelse sidst i 1890erne og begyndelsen af 1900-årene tog den C. K. H.ske rederibedrift et stort opsving, og i adskillige år var dette firmas tramprederi det største i Danmark. 1920 ophørte firmaet C. K. Hansen at være agent for Wilsonlinjen; til gengæld blev det agent for andre engelske rederier såvel som for en række norske og svenske ruterederier (de Wilhelmske og Broströmske linjer). Ved siden af sin praktiske rederivirksomhed lagde H. betydelig interesse for dagen med hensyn til forskellige af skibsfartserhvervets opgaver i såvel organisationsmæssig som humanitær henseende. I særdeleshed bør nævnes hans deltagelse i arbejdet inden for Baltic & White Sea Conference eller, som den senere er kommet til at hedde, The Baltic and International Maritime Conference, en sammenslutning af næsten alle rederier med interesse for trælastfarten på Østersøen og Hvidehavet. Ikke blot var H. sammen med Trios. Cairns fra Newcastle on Tyne konferencens grundlægger, men han var tillige dens præsident 1911-12. – Et omfattende arbejde lagde han også i Nordisk skibsrederforening, Assuranceforeningen Skuld, Danske rederes retsværn og mange andre tilsvarende organisationer. H. tog en kort periode del i det politiske liv. Således valgtes han 1903 som en af antisocialismens repræsentanter til borgerrepræsentationen i Kbh. og beholdt dette hverv til 1908; han var en af gruppens ledende mænd. Okt.1908 indtrådte han i ministeriet Neergaard som Danmarks første handels- og søfartsminister i det nyoprettede ministerium for handel og søfart og beholdt denne portefølje i det efterfølgende ministerium Holstein til okt.1909, men han har selv udtalt at han ikke tiltroede sig selv større evner som politiker og at han egentlig stadig følte sig fremmed over for politikken og dens væsen.

I arv fra sin far havde H. taget stærke interesser for kunsten i dens forskellige arter. I ganske særlig grad indtog musikken, teatret og malerkunsten en fremskudt plads i hans i øvrigt alsidige åndelige fysiognomi, og inden for disse kunstgrene ydede han gennem mange år både forstående og virksom støtte på forskellig måde. Således var han medstifter af og formand for Det kgl. teaters venner, og 1922 muliggjorde han oprettelsen af Teatermuseet på det tidligere hofteater som han rundhåndet skænkede en mængde billeder, og hvis formand han var. Som medlem af Skuespillerforeningens bestyrelse deltog han i arbejdet for rejsningen af Alderdomshjemmet for scenekunstnere på Bispebjerg. Desuden støttede han Musikforeningen og Dansk koncertforening i bestræbelsen for at opføre lødige værker. Som kunstsamler tog H. den opgave op at tilvejebringe en samling af malerier af de danske kunstnere fra 1700- og 1800-tallet som vel ikke var nået frem i allerførste række, men som dog havde haft betydning som baggrund for og mellemled mellem de større kunstnere, og hvis arbejder ikke kan forbigås når man vil danne sig et udtømmende skøn over de talrige afskygninger inden for en bestemt periodes kunst. Denne kunsthistorisk interessante studiesamling af danske petits maitres – hvis ramme i øvrigt brødes af enkelte kunstnere som J. Th. Lundbye, Dankvart Dreyer og C. A. Jensen, for hvem der fandtes en talrig repræsentation – ophængtes i en dertil særlig opført museumsbygning på Kastelsvej og var offentlig tilgængelig 1917-32 indtil den ved en række auktioner 1932-34 spredtes for alle vinde. Bygningen skænkedes af H. til Kunstmuseet. Derefter anlagde H. en samling af danske akvareller som ligeledes fik et anseligt omfang. H. var fra 1924 formand for Dansk kunstmuseums forening, fra 1925 for Kunstforeningen i Kbh. – Generalkonsul for Østrig-Ungarn 1910-15.

Familie

Forældre: grosserer, skibsreder Johan H. (1838-1913) og Emma Hikins (1838-1919). Gift 1. gang aug.1886 i London med Wilhelmina Hall, født 22.5.1860 i Lewisham, London, død 15.3.1940 i Hellerup, d. af kommandør i den engelske flåde William H. (1818-88) og Nellie Gray (1833-81). Ægteskabet opløst 1903. Gift 2. gang 11.5.1906 i London (Mariborough House Chapel) med Margrethe Døcker, født 8.6.1874 i Kbh. (Frbg.), død 30.6.1966 i Kbh., d. af bankassistent, senere -direktør i Kbh.s handelsbank Gerhard Julius D. (1842-1912) og Ragna Mathilde Mariboe (1848-1928).

Udnævnelser

K.2 1912. DM. 1926. K.1 1931. F.M.l. 1924.

Ikonografi

Træsnit af Th. Andresen, 1903. Buste af R. Tegner udst. 1921, af Axel Locher 1929. Tegn. af H. Jensenius, 1930, af Gerda Ploug Sarp og af Otto Christensen, 1934 (Fr.borg). Foto. - Gravmonument af Einar Madvig.

Bibliografi

Kilder. J. H.: Memoirer, 1936. Samme: Generalkonsul J. H. fortæller, ved Will. Haste, 1940. Lit. Fortegn, over generalkonsul J. H.s saml. af da. kunst, Kastelsvej 16, 1918, 1921 (m.tillæg), 1927 (m. H.s personlige oplysn. vedr. saml.s hist.) og 1931. Aage Heinberg: Danske erhvervsmænd II, 1930 125-28. J. H.s samling I–XI, Winkel & Magnussens auktioner, okt. 1932-febr.1934. S. Schultz i Dagens nyheder 28.8.1932. C. K. Hansen. 75 års jubilæum, 1856-1931, 1931. C. K. Hansen gennem 100 år, 1956. Berl.tid. 28.6.1943. Børsen 29.6.s.å. De danske ministerier 1901-29, ved Svend Thorsen, 1972.

Papirer i Erhvervsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig