Johan Ludvig Lybecker

Johan Ludvig Lybecker, 16.1.1743-16.7.1814, nationaløkonomisk forfatter, amtmand. Født i Thisted, død i Ålborg, begravet sst. L. blev student 1760 fra Ålborg, og allerede 1762-63 hjalp han sin far med hans embedsforretninger, ligesom han også bestyrede embedet i vakancen efter hans død. Da han ikke opnåede at blive faderens eftermand, lagde han sig efter de "økonomiske og kameralske Videnskaber". 1767 tog han dansk-juridisk eksamen, fik s.å. bevilling som overretsprokurator og blev byfoged i Nibe, 1771 birkedommer på Lindenborg, 1776 (-81) kommitteret i det vestindisk-guineiske rente- og generaltoldkammer. 1793 blev han amtmand over Astrup, Børglum og Sejlstrup amter, men suspenderedes fra dette embede 1801 og afskedigedes 1803. - Efter 1769 at have skrevet en juridisk afhandling om Ørefigen, Nævehug, Pusl, Kindhest eller Mundslag udgav L. 1772 forskellige skrifter af økonomisk natur - om De danske Kjøbstæders Tarv og Trang, Det vigtigste Saltvandsfiskeri i Danmark, nemlig Sildefiskeriet og Korte Betragtninger over Aarsagerne til Kornmangelen og de høie Kornpriser i Danmark - der alle belønnedes af landhusholdningsselskabet med sølvmedaljer. Den sidstnævnte afhandling som er hans bedst kendte arbejde må ses i sammenhæng med de mange afhandlinger om dyrtid og kornmangel som fremkom i Europa på dette tidspunkt. Han anklager "kornpugerne" for at fremkalde høje priser og anbefaler som værn mod disse et af den østrigske regering gjort forsøg på ved visitation af kornlofterne at tvinge de formodede kornforråd frem hvad der dog kun gav ringe udbytte. I øvrigt slår han til lyd for en begrænsning af kornudforslen og navnlig for anlæg af kornmagasiner og fastsættelse af en "bestandig" kornpris. Af L.s senere arbejder kan særlig fremhæves Forsøg til nogle Betragtninger over Fiskene og Fiskerierne. 1792 og to afhandlinger i tidsskriftet Cimbria (1806) om jordejendommes udstykning og om "Folkeformerelsen". - Kancelliråd 1774. Justitsråd 1777.

Familie

Forældre: byfoged, senere kommerceråd Peter L. (ca. 1705-63, gift 2. gang 1757 med Anna Eleonora Jensdatter, 1728-1814, gift 2. gang 1770 med landsdommer, byfoged i Thisted, justitsråd Rasmus Steensen, ca. 1738-89) og Anne Margrethe Blomberg (død 1754). Gift 1769 i Kbh. (kopulationsafgift betalt Nic. 30.5.) med Anna Bendtsen, døbt 17.9.1745 i Thisted, død 8.3.1819 i Ålborg, d. af købmand Peder B. (1706-68) og Charlotta Amalia Als (født ca. 1720). - Oldefar til J. L. L.

Ikonografi

Mal. af Ole Rasch, 1807.

Bibliografi

H. Hjorth-Nielsen: Danske prokuratorer, 1935 (ny udg. 1977) 222f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig