Johannes Laverentzen

Johannes Laverentzen, Johannes Lauerentzen (Laurentzen), ca. 1648-31.8.1729, historisk og numismatisk forfatter, bogtrykker. Født i Ribe, død i Kbh. (Nic. k.). L., der var datterdattersøn af historiografen A. S. Vedel, var 1680 Thomas Kingos amanuensis og blev kort efter kgl. håndskriver. Desuden blev han nøje knyttet til kunstkammeret. 1703 udgav han et tillæg til Holger Jacobæus' Museum Regium, og dette værk udgav han på ny 1710 omarbejdet og forøget. 1693 udgav han Das preiszwurdigste Gedächtnüsz des Königs Friderich II, en populær lovprisende fremstilling af kongens liv og regering, 1705 Vedels efterladte arbejde om Svend Tveskæg med fortalen til hans danske kongekrønike. Han syslede med en omarbejdelse af Vedels oversættelse af Saxo, men nåede kun 1713 at få udgivet Den danske Krønike, 1. bog, forsynet med anmærkninger og billeder. Hans litterære virksomhed og lange arkivtjeneste skaffede ham 1698 bestalling som kongelig bogtrykker, hvortil knyttedes stillingen som universitetsbogtrykker, iøvrigt mod konsistoriums ønske. Med bestillingen fulgte store og indbringende privilegier: trykning af forordninger, skolebøger, aviser, salmebøger, bibler. Det holdt ham dog hårdt at hævde sine rettigheder, og hans virke er blevet strengt bedømt. 1708 fik han privilegium på udgivelsen af en bibel, men først 1716 fik han den trykt. Han fik derfor i det 1714 oprettede missionskollegium en virksom konkurrent i trykning af bibler, og udgivelsen af salmebøger blev frigivet. Som udgiver af aviser fik han 1719 en dygtigere konkurrent i den driftige Joachim Wielandt. Hans trykkeri brændte 1728, men han havde på ny sat det i drift da han døde. I hans velhavende hjem opdroges slægts og venners børn. Hans Gram var i sin ungdom deres præceptor og knyttedes derved til L., således at han vedblev at fungere som korrektør, tilså værkernes trykning, ja, styrede trykkeriet ved L.s bortrejse i pestens tid. – Konsistorialassessor 1698.

Familie

Forældre: vinhandler, byskriver Laurids Jensen (død 1649) og Maren Struck (gift 2. gang med borger i Ribe Christian Eskildsen). Gift 1. gang 1.5.1709 i Kbh. (Frue) med Johanne Marie Thomasdatter Dobbelsteen, begr. 25.8.1724 i Kbh. (Nic. k.) (gift 1. gang 1698 med viceborgmester i Kbh. Albert Bartholin, 1668–1703). Gift 2. gang 22.1.1727 i Kbh. (Frue) med Ellen Marie Lemvigh, født 20.6.1688 i Kbh. (Frue), begr. 30.11.1759 sst. (Frue k.) (gift 1 . gang 1714 med professor Hans Bircherod, 1663–1720), d. af etatsråd Peder L. (1646–1710) og Maren Worm (1669–1740).

Bibliografi

Årsberetn. fra det kgl. gehejmeark. I, 1852–55, tillæg 27f. Kirkehist. saml. 3.r.II, 1877–80 632 734–37. – J. Vahl: Slægtebog over afkommet af Anders Sørensen Vedel, 1896 = Slægtebog over afkommet af Christjern Nielsen XIII, XIV, XVI, 3. J. Moller: Cimbria lit. I, 1744 335f. C. Nyrop: Den danske boghandels hist. I, 1870 216–20. P. Stolpe: Dagspressen i Danm. II, 1879 (fot. optr. 1977) 249–71. Sv. Dahl i Nord. t. för bok- och biblioteksväsen I, Upps. 1914 335–52 (heri brevveksl. m. Thormod Torfæus).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig