Johs. Brøndsted

Johs. Brøndsted, Johannes Balthasar Brøndsted, 5.10.1890-16.11.1965, arkæolog. Født i Grundfør ved Århus, død i Kbh., begravet sst. (Ass.). B. blev student 1909 fra Sorø, studerede først jura og kunsthistorie, derefter filologi, og tog 1916 skoleembedseksamen i klassisk filologi. I sin studietid omviste B. i Glyptotekets kunstsamlinger samt i afstøbningssamlingen og fik tilkendt accessit for besvarelsen af universitetets prisspørgsmål for året 1912 i klassisk filologi Ornamentiken i det attiske Vasemaleri i 6. og 5. Aarh., dens Oprindelse og Udvikling, men begyndte efter eksamen ved Sophus Müllers direkte mellemkomst at studere nordisk arkæologi og ansattes 1917 ved Nationalmuseet, fra 1918 som underinspektør ved 1. afdeling. B. specialiserede sig til at begynde med i yngre jernalder og kom ved studiet af et par sølvbægre fundet ved Ribe og på Fejø ind på ornamentikkens udvikling i vikingetiden, hvilket førte til disputatsen Nordisk og fremmed Ornamentik i Vikingetiden med særligt Henblik paa Stiludviklingen i England (Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 1920 162-282) der forsvaredes 1921. Gennem sit arbejde på Nationalmuseet lærte B. udgravningsteknik og ledede 1922-23 udgravningerne ved Salona i Dalmatien, som han sammen med Ejnar Dyggve publicerede i Recherches à Salone, 1928. Opholdet i Dalmatien indgik i en årelang studierejse til museer i de fleste europæiske lande, hvorunder et omfattende kendskab til de forhistoriske kulturer i Europa erhvervedes. Rejsen afsluttedes i England hvor emnerne fra disputatsen på ny blev taget op, hvilket resulterede i hovedværket Early English Ornament, 1924 der er blevet grundlæggende for opfattelsen af stiludviklingen i England i 600-800-tallet. De følgende år studerede B. hovedsagelig nordisk arkæologi, og på rejser i de skandinaviske lande stiftede han personligt bekendtskab med de førende forhistorikere, hvilket siden var af stor betydning for ham. Det foreløbige resultat af disse studier nedlagdes i oversigten (i "Det danske Folks Historie" og "Schultz' Danmarkshistorie") De forhistoriske Tider i Danmark (ny udg. 1941) der er forbilledlig ved sin klare, knappe form og sit omfattende indhold. Efter at B. som privatdocent 1928 havde holdt forelæsninger over "Dansk Forhistorie i Grundtræk" ansattes han som lektor i nordisk arkæologi 1929 og udnævntes 1941 til professor i nordisk arkæologi og europæisk forhistorie. Med B.s universitetsgerning indledtes et nyt afsnit i studiet af vor forhistorie der først nu kom til at indtage sin naturlige plads mellem universitetsfagene. Som professor virkede B. til 1951 og var derefter direktør for Nationalmuseet indtil 1960, fra 1958-60 tillige som rigsantikvar, den første i denne stilling.

Da B. 1933 udnævntes til leder af Nationalmuseets 1. afdeling og forestod nyopstillingen af den danske oldtidssamling, knyttede han en række studenter til museet som medhjælpere og supplerede herved deres universitetsuddannelse med det mere praktiske, men ikke mindre vigtige arkæologiske arbejde, dels på Nationalmuseet, dels ved undersøgelser i marken, hvilket fik uvurderlig betydning for det første kuld af forhistorikere med universitetsuddannelse i forhistorisk arkæologi. Også uden for sin fagkreds har B. som ledende senior i Studenterforeningen (1941-42), medlem af Naturfredningsforeningens naturvidenskabelige udvalg 1931, af sammes forretningsudvalg 1937, formand for Foreningen til beskyttelse af videnskabeligt arbejde 1943-47 og for Klubben af 1914 1943-49, medlem af styrelsen for Dansk sprog- og litteraturselskab 1951, for Fondet for dansk-norsk samarbejde 1951 og for Dansk-færøsk kulturfond 1951, formand for det danske præsidium for "Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder", medlem af bestyrelsen for Frederiksborgmuseet 1951, undervisningsministeriets delegerede i bestyrelsen for Kunstindustrimuseet 1951, medlem afkommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland 1951, medlem af bestyrelsen for Alfred G. Hassings forlag A/S 1951, medlem af udvalget ang. Kronborgs istandsættelse og fremtidige anvendelse 1951 og af komiteen for Handels- og søfartsmuseet på Kronborg 1952, medlem af bestyrelsen for Dronning Ingrids romerske fond 1959, formand for Soransk samfund 1960, haft betydning. Som tilsynsførende for provinsmuseerne 1933-41 og derefter som formand for det 1941 oprettede Provinsmuseumsnævn der i 1958 ændredes til Statens lokal-museumstilsyn under ledelse af rigsantikvaren, var B. med til at skabe betydelig forbedrede forhold for provinsmuseerne. B. har for Nationalmuseet ledet en lang række undersøgelser af oldtidsminder i alle egne af Danmark, bl. a. af tilflugtsborgen i Borremose i Vesthimmerland. Disse undersøgelser er blevet fortsat også efter afgangen fra Nationalmuseet 1941. Jævnsides med arbejdet som leder af oldtidsafdelingen koncentrerede B. sig om studiet af vor forhistorie og har fremlagt sine undersøgelser i det stort anlagte værk Danmarks Oldtid der omfatter tre bind Stenalderen, 1938 (revideret nyudg. 1957), Bronzealderen, 1939 (rev. nyudg. 1958) og Jernalderen, 1940 (rev. nyudg. 1960). Dette værk der afløser Sophus Müllers lige så grundlæggende arbejde fra 1897 om samme emne, "Vor Oldtid", og hvortil intet andet land ejer tilsvarende, er lige værdifuldt som introduktion for den almindelige læser og som håndbog for forhistorikeren fordi det til en let læselig, særdeles overskuelig og stilfuld gennemgang af Danmarks oldtid knytter et omfattende videnskabeligt notetillæg. Under forarbejderne med Danmarks Oldtid skrev B. en række specialafhandlinger, hvoriblandt særlig skal nævnes en sammenfattende oversigt over vikingetidens skeletgrave i Danmark (Danish Inhumation Graves of the Viking Age, Acta Arch. B. VII, 1936). Af andre arbejder må nævnes To Hundrede danske Oldsager, 1941 (s.m. Th. Mathiassen), Seks Tværsnit af Danmarks Historie, 1941 (s.m. Poul Nørlund), De fem lange Aar, 1946 (s.m. Knud Gedde, Helge Larsen og Erik Rasmussen), Nordboer i Amerik før Columbus?, 1951 (amerikansk udg. 1954), Guldhornene, 1954, medudgiver af Prehistoric Man in Denmark I-II. 1957 og af Danmarks Nationalmuseum, 1957, The Vikings, 1960 (Pelican Books), Vikingerne, 1960. Som medstifter og hovedredaktør af tidsskriftet Acta Archaeologica fra 1930-48, som sekretær i Det kongelige nordiske oldskriftselskab og redaktør af dettes årbøger fra 1939-45, derefter som vicepræsident, har B. ydet en værdifuld indsats. En række essays, samlet i bøgerne Ved Kilderne, 1940, Rast Undervejs, 1942, og Det lukkede Land, 1948, hovedsagelig om rejser og udgravninger i Danmark, præges af B.s vågne iagttagelsesevne og naturglæde. Deres livfulde, kundskabsrige indhold og gennemførte stil viser slægtskabet med oldefaderen P. O. Brøndsteds rejsebeskrivelser. B. var medlem af en lang række videnskabelige selskaber: Honorary fellow of the Royal Society of Antiquariés i London 1930, tildelt samme Soc.s guldmedalje 1954, medlem af Conseil permanent i Congrés international des sciences préhistoriques et protohistoriques 1931, korresp. medlem af Deutsches Archäologisches Institut i Berlin 1932 (ord. medl. 1935-43 og 1954) samt af Kungl. Vitterhets Akademien i Stockholm 1933 (ord. medl. 1948), Honorary member of the Royal Irish Academy i Dublin 1933, stiftende medl. af Dansk selskab for oldtid og middelalder 1934, formand for samme 1937-39, Honorary corresp. member of the Prehistoric Society of Great Britain 1937, medlem af Vetenskaps-Societeten i Lund 1937, af Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1938 og af Det kgl. danske videnskabernes selskab 1939, æresmedlem af La Société préhistorique polonaise i Poznan 1950, Corresponding Fellow of the British Academy i London 1952, Hon. Fellow of the Soc. of Antiquariés of Scotland 1961. Carlsbergs æresbolig 1963-65. R. 1939. DM. 1948. K.1 1960.

Familie

Forældre: sognepræst, sidst i Tryggelev og Fodslette, Holger B. (1849-1916) og Kristine Margrethe Bruun (1858-99). Gift 1. gang 16.11.1917 i Kbh. (b.v.) med Gerda Rothenborg, født 7.3.1890 i Kbh. (Mos.), død 6.8.1959 i Charlottenlund, d. af overretssagfører Arthur R. (1857-1930) og Jenny Frederikke Kann (1859-1929). Ægteskabet opløst 1933. Gift 2. gang 8.8.1933 i Helsingør med Hedevig Rindom, født 30.10.1893 i Kbh., død 6.4.1978, d. af sognepræst Axel Frederik Laurits R. (1836-1919) og Johanne Vibeke Birch (1857-1929). - Far til Mogens B.

Ikonografi

Tegn. 1915 og tegn. af Hans Lollesgaard (Kgl.bibl.) samt af Otto Christensen, 1940 og 1941 (Fr.borg). Buste af Gudmundsen-Holmgreen, 1960 (Nat.mus.). Livsmaske. Foto.

Bibliografi

Selvbiogr. i Festskr. udg. af Kbh.s univ., nov. 1921 118. Interview i Gads da. mag. XXXIV, 1940 637-44 - J. Danstrup i Pol. 5.10.1965. N. Blædel i Pol. 17.11.1965. T. Christiansen i Berl. a. 17.11.1965. O. Klindt-Jensen i Information 17.11.1965. P. Schjærff, Thorlacius-Ussing og K. Hørby i Soraner-bl. 1965 149. Årbøger for nordisk oldkyndighed og hist., 1966 7-35 (mindeaften for J.B. ved P. V. Glob m.fl.). C. J. Becker i Det kgl. da.vidensk. selsk. oversigt 1965-66, 1966 105-17. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig