L. Gude

L. Gude, Ludvig Jacob Mendel Gude, 23.4.1820-26.5.1895, teolog. Født i Sterrede, død i Roskilde, begravet sst. G. blev student 1837 fra Slagelse og cand.teol. 1844. Hans studenterår faldt i en rig åndelig periode, og han mindedes siden med taknemmelighed den tid da "Ideernes Verden endnu ikke var fordunklet af en politisk Periodes Skyer, og Tilliden til Idealerne endnu ikke var svækket af alskens nedbrydende Kritik". For G. blev studieårenes store oplevelse at høre H. Martensen, hvis trofaste discipel han blev livet igennem, og som han siden i nært venskab var knyttet til. Efter et par år som lærer og manuduktør blev G. 1848 sognepræst i det store Hunseby kald ved Knuthenborg. Savnede han end ofte i sin landlige ensomhed tankeudveksling med jævnbyrdige, havde han til gengæld god tid til studier der bl.a. har sat frugt i flere afhandlinger og mindre skrifter, således Irvingianismens Betydning i vor Tid, 1859. 1866 satte Martensen igennem at G. blev domprovst i Roskilde. Her fortsatte han sine studier, tog 1874 den teol. doktorgrad på 1. del af Den hellige Nadvere (2. del 1887, men værket blev aldrig fuldendt) og blev 1875 censor ved teologisk embedseksamen. G.s disputats viser ham som en typisk discipel af Martensen. Den var affattet i en klar og elegant stil, men i terminologi og tankegang så stærkt præget af den spekulative teologi at den allerede ved sin fremkomst var forældet i problemstilling og behandling. Kræver tilegnelsen af G.s teologi særlige forudsætninger var han derimod som prædikant tilgængelig for enhver, og han indtager i denne henseende en betydelig plads inden for den Mynster-Martensenske skole. Hans prædikener, altid omhyggeligt forberedte, udmærker sig ved tankeklarhed, et smukt, rent dansk og – trods et meget akademisk og tidløst præg – ved religiøs inderlighed. Hertil kom det fortrinlige ydre foredrag, og ikke mindst i Roskilde bestod der et ejendommeligt harmonisk samspil mellem talerens plastiske apparition og det skønne kirkerum. Af homiletiske arbejder foreligger der, foruden en del lejlighedstaler, udgivet Juleaften I–11. 1873-79 og Prædikener holdte i Roskilde Domkirke, 1895. I den kirkelige administration var G. afgjort konservativ og kunne ofte optræde med megen myndighed; han skaffede sig respekt ved karakterfuld fastholden af sine standpunkter og ved sin humanitet. Af ydre og indre var G. helt igennem den "højkirkelige" prælat, af hvis konservatisme og højærværdige fremtræden navnlig grundtvigianerne ofte tog anstød. Når Martensen ikke fik sit ønske opfyldt om at se G. som sin efterfølger på Sjællands bispestol hang det måske sammen med den kritik han kom ud for i præsteskabet. G. kunne virke meget fjern og fornem, men de der kom bag den kølige overflade priste i lige grad hans varme hjerte og hans gennemdannede personlighed.

Familie

Forældre: birkedommer i Holsteinborg birk, senere herredsfoged i Arts og Skippinge herreder, etatsråd Albert Peter G. (1789-1870, gift 2. gang 1828 med Birgitte Petrine Hansen, 1804-51) og Louise Henriette Thomsen (1792-1825). Gift 3. 6.1846 i Nødebo med Henriette Amalie Meinig, født 25.7.1820 i Nødebo, død 6.7.1894 i Roskilde, d. af birkedommer i Kronborg birk, senere justitsråd Herman Carl M. (1776-1847) og Eisabe Georgine Didrichsen (1783-1862). – Sønnesøn af Jacob G.

Udnævnelser

R. 1869. DM. 1875. K.2 1888.

Ikonografi

Træsnit 1875. Mal. af Carl Thomsen, 1892 (Roskilde domk.); kopi efter dette. Kultegn, af H. Vedel. Buste af Elna Borch. Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov.1874 43-47. Brev i Biskop Otto Laubs levnet, udg. F. L. Mynster og G. Schepelern 11,1, 1886 201. Otto Meller og Skat Rørdam. En brevveksl., udg. H. Skat Rørdam I–II, 1915-16. Biskop H. Martensens breve til L. G., udg. Bj. Kornerup I-III, 1955-57. – H. L. Martensen: Af mit levnet III, 1883 137f. Over domprovst L. G. ved hans jordefærd, 1895. Ludv. Koch: En gammel præsts erindr., 1912 119. Josepha Martensen: H. L. Martensen i sit hjem og blandt sine venner, 1918 214-17 228-31. [Vilh. Munck:] Fængselspræsten. Pastor V. M.s optegn., 1922(fot.optr. 1972 = Memoirer og breve XXXVI 180-F. C. Krarup: Fra romantisme til realisme, 1930 115. Bj. Kornerup i Kirkehist. saml. 6.r.I, 1933-35 686-704. -Breve i Kgl.bibl. Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig