Louis le Maire - officer

Louis le Maire, Abraham Louis le Maire, 25.1.1836-12.12.1913, officer. Født i Kbh. (Fr. ref.), død sst., begravet sst. (Vestre). Efter at have gået i Efterslægtselskabets skole kom le M. sytten år gammel ind på den militære højskole og afgik herfra 1857 som sekondløjtnant til artilleriet hvor han i de følgende år forrettede tjeneste. Han ville dog ikke nøjes med den fireårige almindelige uddannelse på højskolen, hvorfor han 1859–61 gennemgik officerskolens stabsafdeling hvor han 1860 avancerede til premierløjtnant. I de følgende år forrettede han efterhånden tjeneste ved generalstaben, fodfolket, ingeniørkorpset og rytteriet og erhvervede derved en meget alsidig og grundig officersuddannelse. Dec. 1863 blev han ansat som adjudant ved overkommandoen og deltog som sådan i krigen 1864. Vinteren 1864–65 var han adjudant ved 2. generalkommando hvorfra han overgik til generalstabens topografiske afdeling hvor han tilbragte resten af sin tjenestetid når undtages at han fra 1867 da han blev kaptajn til 1870 var kompagnichef ved 2. artilleribataljon og siden havde enkelte udkommandoer, 1873 ved lejrdivisionens stab, 1874 og 1888 til manøvrer i Sverige og Frankrig. 1882 udnævntes le M. til oberstløjtnant og chef for generalstabens topografiske afdeling, 1888 til oberst, og ved sin afgang 1901 til generalmajor. Med sin fine sans for topografi, sin kunstneriske begavelse for tegning, sin foretagsomhed og ihærdighed kom le M. til at præge afdelingen i en grad som ingen af hans forgængere. Fra en forholdsvis beskeden tilværelse oparbejdede han afdelingen til en institution, der blev kendt og agtet her og i udlandet. Under hans ledelse blev opmålingen i 1:20 000 bragt til ende, men da le M. mente at opmålingen af den sjællandske øgruppe, der var den del af landet der først var blevet opmålt, ikke helt tilfredsstillede de krav man nu kunne stille til arbejdet lod han denne del ommåle Samtidig lod han Færøerne opmåle med samme udførlighed og nøjagtighed som den øvrige del af landet til trods for de vanskelige forhold på disse øer. Endelig lod han i sine sidste tjenesteår udføre astronomiske stedbestemmelser og en basismåling i Island som grundlag for dette lands opmåling. – Også reproduktionen af kortene havde le M.s store interesse, og han udviklede det fotolitografiske farvetryk til stor fuldkommenhed samt indførte anvendelsen af den litografiske hurtigpresse i afdelingen.

Efter professor F. Johnstrups død blev le M. 1895 udnævnt til formand for kommissionen for Danmarks geologiske undersøgelse. Under hans ledelse blev undersøgelsen ført ind i faste rammer. Det blev bestemt at landet skulle geologisk kortlægges i målestokken 1:100 000, og at undersøgelsens publikationer skulle udgives i tre rækker, første række skulle omfatte beskrivelserne til geologisk kort over Danmark i 1:100 000, anden række afhandlinger om specielle videnskabelige og praktiske emner og tredie række beretninger og almenfattelige fremstillinger. På få år lykkedes det le M. at bringe Danmarks geologiske undersøgelse på ret køl, at få dets arbejder i normal regelmæssig gænge og i nært samarbejde med V. Madsen at udvide arbejdsområdet. Han var formand for kommissionen til sin død. – le M. var meget omhyggelig i vejledning af sine medarbejdere, navnlig i publikationsspørgsmål. 1876–85 var han lærer i tegning ved officersskolen, han var doyen for den fransk-reformerte menigheds forstanderskab, medlem af direktionen for Selskabet for efterslægten, formand for Selskabet for historie, litteratur og kunst, formand for det af kirke- og undervisningsministeriet nedsatte udvalg til udarbejdelse af retskrivning af stednavne, medstifter af og formand for bestyrelsen for soldaterhjemmene i København, medlem af bestyrelsen for Det kgl. danske geografiske selskab og formand for Artilleriforeningen.

Familie

Forældre: fuldmægtig i admiralitetet, krigsassessor David-Chrétien le M. (1789–1843) og Louise Muller (1805–87). Gift 27.5.1865 i Næstved med Thora Vinzentine Amalie Wittusen, født 21.12.1843 i Næstved, død 3.11.1930 i Kbh., d. af konsul Christen Martin W. (1805–82) og Cathinca Marie Møller (ca. 1813–90). – Far til Martin le M.

Udnævnelser

R. 1873. DM. 1883. K.2 1892. K.1 1898. F.M.1. 1894.

Ikonografi

Plakette 1906. Foto.

Bibliografi

Medd. fra da. geol. foren. IV, 1912–15 299f. Berl. tid. 12.12.1913. Politiken 13.12. s.å. M. J. Sand i Militært t. XLIII, 1914 39–41. H. P. Caspersen i Dansk artilleri t. I, s.å. 69–71. Viet. Madsen i III. tid. 18.1. s.å. Samme: L. le M., 1915 = Danm.s geol. undersøgelse 4.r.I nr. 1.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig