M.N.C. Kall Rasmussen

M.N.C. Kall Rasmussen, Michael Nicolai Christopher Kall Rasmussen, 25.6.1816-12.3.1863, arkivar, historiker. Født i Kbh. (Frue), død sst. (Trin.), begravet sst. (Ass.). K. R. dimitteredes privat til universitetet 1834, begyndte at studere teologi, men blev ved sin interesse for historiske studier, især personalhistorie, draget bort fra sit embedsstudium og tog aldrig eksamen. Efter at have givet prøve på sine arkivalske evner ved at ordne konsistoriums arkiv blev han 1845 kopist i gehejmearkivet, dernæst 1849 inspektør og 1851 registrator. K. R. var efter datidens fordringer en dygtig arkivmand, og hans nøjagtighed, grundighed og lærdom blev i høj grad påskønnet både af kolleger og arkivbesøgende. Hans kendskab navnlig til Danmarks indre historie var omfattende og dybtgående og støttedes af hans eminent stærke hukommelse, hvorved han faktisk blev i stand til at fastholde, hvad der blot én gang havde passeret hans øjne. Den uhyre receptivitet var imidlertid ikke forenet med en tilsvarende trang eller evne til selv at skrive. Blandt hans få arbejder bør dog fremhæves hans bidrag til Ludvig Holbergs biografi 1702–14 (i Historisk Tidsskrift 3.r.I, 1858–59 94–130) der var banebrydende ved på dette område for første gang at bygge på arkivalsk materiale. På anden vis kom hans historiske viden derimod mange til gode, da han med en sjælden beredvillighed bistod enhver der søgte hans hjælp. Specielt interesserede han sig for vor ældre adelshistorie, hvori han var hjemme som ingen anden, men også på dette område var han helt igennem den lærde samler. K. R. førte en stille tilværelse, skyede al offentlighed. Bortset fra sin embedsgerning påtog han sig kun ganske få hverv. Han beklædte 1847–51 en lille, for ham oprettet stilling som medhjælper for sekretæren i Det kgl. danske selskab for fædrelandets historie og sprog, og som sådan gjorde han sig meget fortjent af det af selskabet udgivne Danske Magazin, hvor han i 3.r.III leverede den for sin tid mønstergyldige udgave af Lage Urnes testamente. 1852 blev han selv medlem af selskabet og virkede fra 1860 til sin død som dets sekretær.

Familie

Forældre: professor, dr.phil. Jens Lassen R. (1785–1826) og Johanne Jacobine Christiane Henriette Kall (1786–1860). Gift 3.10.1859 i Kbh. (Frue) med Christine Nicoline Mathilde Reimer, født 29.4.1836 på Atterupgård i Jystrup sg., død 27.2.1906 i Stege (gift 2. gang 1876 med byfogedfuldmægtig i Randers, senere borgmester i Stege Poul Christian Stemann Rosenørn, 1851–1911, gift 2. gang 1909 med Ingeborg Ravnkilde, 1864–1947), d. af proprietær Christian Ludvig R. (1806–84) og Sara Helene Margrethe Fenger (1811–93).

Udnævnelser

Tit. professor 1856.

Ikonografi

Litografi 1864 efter daguerreotypi. Foto.

Bibliografi

Årsberetn. fra det kgl. geheimearchiv I, 1852–55 XXIV XLVII LXXVII; II, 1856–60 VII XXX; III, 1861–65 XXXI L. Fra Fyens fortid, udg. G. L. Wad II, 1916 især 63 69f 74 142f 255. Danske mag. 7.r.I, 1936 275. – E. C. Werlauff: Det kgl. da. selsk. for fædrelandets hist., 1847 Hf. Samme: Erindr. af mit liv, 1910 (fot. optr. 1968) = Memoirer og breve XIII 2 204. Fædrelandet 14.3.1863. Folkets avis s.d. Dagbladet s.d. og 23.3. s.å. III. tid. 22.3. s.å. H. F. Rørdam i Kirkehist. saml. 2.r.III, 1864–66 20. J. H. Paulli: Taler i kirken, 1866 286–90. A. Thiset: For 40 år siden, 1917 (særtryk af Fra arkiv og museum 2.ser.I, 1916–17) 12 21f. L. Bobé i Pers.hist. t. 9.r.V, 1933 77–79. Ellen Jørgensen: Historiens studium i Danm. i det 19. årh., 1943 (fot. optr. 1964) 76. Bj. Kornerup: Det kgl. da. selsk. for fædrelandets hist., 1945 61–63. – Papirer i Kgl. bibl.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig