Mads Clausen

Mads Clausen, 21.10.1905-27.8.1966, fabrikant. Født i Eismark, Havnbjerg sg, død sst., begravet i Havnbjerg. C. var af gammel landboslægt. Fra barnsben var han meget interesseret i teknik og mekanik og efter sin skolegang der foregik i privatskole i Nordborg og i Sønderborg Oberrealschule og statsskole kom han i lære som finmekaniker på P. Jørgensens maskinfabrik i Sønderborg. Efter uddannelsen her begyndte han at studere ved Odense maskinbygningsteknikum hvorfra han tog afgangseksamen som ingeniør i maskinteknik 1927. I årene 1928-32 virkede han som ingeniør, først på Silkeborg Maskinfabrik og senere hos Thomas B. Thrige i Odense og kom derefter til landets førende køleindustrivirksomhed, Brdr. Gram A/S, i Vojens. C. arbejdede her dels som konstruktør af kompressorer, dels som tilsynsførende ved firmaets installationer af anlæg i udlandet. Det automatiske apparatur til kølemaskinerne fremstilledes ikke af Brdr. Gram, men importeredes fra USA. I sin fritid begyndte C. med hjælp af to tidligere lærekammerater der netop var kommet hjem fra studieophold i Amerika at eksperimentere med fremstilling af det automatiske kontrolapparatur (automatiske og termostatiske ekspansionsventiler). Efter at have solgt nogle prøveventiler til danske kølefirmaer opsagde C. i sommeren 1933 sin stilling hos Brdr. Gram og indrettede et værksted i et værelse på forældrenes gård i Eismark på Nordals. Virksomheden, Dansk Køleautomatik- og Apparatfabrik opbyggedes i 1930erne i ly af de da gældende valuta- og handelsrestriktioner. Hovedparten af produktionen blev afsat på hjemmemarkedet, men efterhånden kom der en betydelig eksport i stand, ikke mindst til de øvrige nordiske lande, ligesom produkterne allerede fra 1934 fremstilledes på licens i Tyskland. 1942 blev der opført en licensfabrik i Sverige, men det var i øvrigt først i årene efter 2. verdenskrig at C.s virksomhed hvis navn 1946 ændredes til Danfoss begyndte at udvikle sig med rivende hast frem mod at blive en af landets største erhvervsvirksomheder. Der var flere årsager til den kraftige vækst. På et tidligt tidspunkt efter krigen anskaffede C. nogle midlertidige fabriks-barakker så han hurtigt kunne udvide produktionen og tilfredsstille det voksende behov i Europa efter krigens ødelæggelser, og 1950/51 indgik han med verdens største kølekompressorfabrik, Tecumseh i USA, en licensaftale hvorved Danfoss kom med i forreste række i den køletekniske udvikling. Denne position blev fastholdt gennem opbygningen af en særskilt forskningsafdeling i begyndelsen af 1950erne. Til ekspansionen bidrog også at det var et ledende princip for C. at de enkelte komponenter skulle fremstilles i masseproduktion samtidig med at fabrikationen ikke måtte specialiseres for stærkt. Fabrikken skulle kunne levere alle automatiske komponenter til køleanlæggene (og senere også til fyrings, kedel- og varmefordelingsanlæg samt hydrauliske og elektriske maskiner og installationer) samt yde en udstrakt servicevirksomhed for at fastholde kunderne.

Fra krigens slutning til midten af 1950erne voksede antallet af ansatte fra ca. 200 til omkring 2500, og ved hans død en halv snes år senere var det samlede medarbejdertal på ca. 5500. Den største udvidelse af virksomheden fandt sted på Nordals hvor der opførtes fabriks- og kontorbygninger med et samlet bruttoareal på mere end 120.000 m2 (12 ha). I Danmark kom endvidere en fjederfabrik i Tinglev til samt - ved overtagelse - Als Motor A/S (1956), mens C. uden for landets grænser etablerede datterselskaber i bl.a. Vesttyskland, England, Frankrig, Finland, USA, Canada, Japan, Indien, Australien og Spanien. Til virksomheden var desuden fra omkring 1960 knyttet et selvstændigt flytransportselskab (der også drev handel med flyvemaskiner, og C. kom derved til at spille en ikke uvæsentlig rolle for udbredelsen af den private flyvning i Danmark).

C. stod som personlig indehaver af Danfoss til 1961 da det omdannedes til et aktieselskab med Fabrikant Mads Clausens Fond som hovedaktionær. C. fortsatte som bestyrelsesformand og generaldirektør i selskabet til sin pludselige død 1966 hvorefter den verdensomspændende koncern videreførtes under ledelse af hans hustru samt to mangeårige ledende medarbejdere, direktørerne Andreas Jepsen (f. 1922) og C. Kidde-Hansen (f. 1912).

C.s opbygning af den store Danfoss-virksomhed fik væsentlig betydning for udviklingen af både erhvervs- og befolkningsstrukturen på Als og i den tilgrænsende del af Sønderjylland. Han tog initiativ til en langsigtet byplanlægning på Nordals hvortil der kom en voldsom tilflytning af Danfoss-medarbejdere og bidrog såvel organisatorisk som finansielt til boligbyggeriet i området. Han følte en stærk tilknytning til sin hjemstavn og skænkede betydelige beløb til idrætslige og andre kulturelle formål på øen. C. helligede sig i første række opbygningen af Danfoss og tog kun i mindre grad del i branchens organisatoriske og faglige arbejde. Såvel ved opbygningen af virksomhedens store forskningscenter (Danfoss-instituttet), ved afholdelse af faglige konferencer og seminarer samt gennem udgivelsen af Danfoss-Journalen fik han dog i høj grad betydning for den faglige og tekniske udvikling inden for området. Han var medlem af The American Society of Refrigerating Engineers og sad fra 1955 i Industrirådet og Akademiet for de tekniske videnskaber. For sin driftige erhvervsmæssige virksomhed modtog han flere inden- og udenlandske hædersbevisninger.

I sit virke som erhvervsmand var C. præget af dynamik, af en stærk tro på sine ideers bærekraft og en energisk arbejdsindsats for at fastholde virksomhedens ekspansive udvikling. Som leder havde han evne til at vælge og fastholde gode medarbejdere som han efterhånden lod overtage en betydelig del af virksomhedens ledelse, og han var i øvrigt med sin rolige og ligefremme fremtræden karakteriseret ved "faglig smidighed, en fåmælt medleven, en døgnvågen åbenhed".

Familie

Forældre: gårdejer Jørgen C. (1875-1949) og Maren Frederiksen (1878-1968). Gift 13.5.1939 i Haderslev (domk.) med Dorthea Emma Andkjær Hinrichsen, født 20.10.1912 i Haderslev, d. af automobilforhandler Waldemar Andkjær H. (1876-1949) og Marie Waaben (1881-1968).

Udnævnelser

R. 1954. R.1 1959.

Ikonografi

Buste af H. Isenstein. Mal. af Viggo Kragh-Hansen (Danfoss) malet udkast af samme og mal. af samme, 1976 (Fr.borg). Mal. af Augusta Thejll Clemmensen, udst. 1966 (Danfoss). Foto.

Bibliografi

Interview i Berl. tid. 27.5.1951. - Hans G. Rossing i Ingeniør- og bygningsvæsen XL, 1945 261-66. Alvin Dahlgreen sst. LV, 1960 545-19. Ninka i Danfoss i fokus, red. J. R. Krag og O. Lynnerup, 1965 5-15. Kulde, okt. 1966 57f. Sv. Aage Andersen i Ingeniørens ugebl. X, 9.9.1966 8f. Børsen 28.8. s.å. og 28.12.1978. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig