Moritz Scheel, Hans Ulrich Moritz Scheel, 17.6.1753-3.1.1832, officer. Født i Rendsborg, død i Helsingør, begravet sst. S. blev 1761 kornet reformé i rytteriet, 1763 sekondløjtnant reformé, kom 1768 til tjeneste og blev virkelig sekondløjtnant i infanteriet, 1777 premierløjtnant, 1787 stabskaptajn, n.å. virkelig kaptajn, 1799 5. stabsofficer med majors anciennitet (fra 1798), 1803 4. stabsofficer. Han deltog i Kbh.s forsvar 1807 og blev s.å. oberstløjtnant, var fra 1809 midlertidig kommandant på Kronborg, blev 1810 oberst uden anciennitet og var fra 1811 fast kommandant på Kronborg som à la suite i hæren. De i krigstiden jævnlig forefaldende vanskeligheder af militær-diplomatisk natur klarede han forstandigt og til kongens tilfredshed. Da det ganske utilstrækkelige underhold af de menige på Kronborg – som også ved sydgrænsen – fremkaldte delvis mytteri imødegik S. det med både fasthed og forståelse og fik derved kongens anerkendelse samt et stort springavancement 1812 til generalmajor uden anciennitet; denne fik han 1817. 1812 var han formand i en blandet militær-civil kommission til forslag om eventuel omdannelse af Kronborg til nogenlunde tidssvarende fæstning, var stærkt interesseret i at rejse modstand mod en påtænkt sløjfning af tårnene og tagene og fik gennemført praktiske anstalter mod større ildsvåder. En kort tid var han midlertidig kommandant i Kbh. men vendte tilbage som kommandant på Kronborg hvorfra han afgik 1829 efter ansøgning og udnævntes til generalløjtnant. Den gamle kommandant "med det venlige Gubbeansigt" var almindelig agtet og afholdt.