Niels Kingo Jacobsen

Niels Kingo Jacobsen, 13.6.19212004, geograf. Født i Gladsakse. J. blev student fra Esbjerg 1939 og tog skoleembedseksamen i geografi og naturhistorie 1947. Allerede i sin tidlige ungdom tog J. de arbejdsområder op som han senere skulle vie en stor del af sin indsats. I vadehavet deltog han således allerede fra 1941 i professor Niels Nielsens undersøgelser, og om arktiske forhold skrev han 1950 sammen med P. P. Sveistrup en bog Erhverv og kultur langs polarkredsen. Også sit redaktionelt-organisatoriske arbejde påbegyndte J. tidligt: han blev redaktionssekretær ved Meddelelser om Grønland 1947 samt ved Geografisk Tidsskrift samme år - han var her redaktør frem til 1993. Vadehavsområdet, J.s hovedarbejdsfelt, fik han et grundigt lokalkendskab til ved optagelserne til Dines Hansens vadehavs-film. 1948 ansattes J. som assistent ved vade-havsundersøgelserne hvor han i de følgende år undersøgte arealanvendelse og ejerforhold og foretog en grundig stratigrafisk jordbundsundersøgelse. Fra 1953 var han afdelingsleder ved de nyoprettede vade- og marskundersøgelser (VoM); i 1958 ansattes han som amanuensis ved Geografisk institut, Kbh.s univ. Efter disputats 1964 (Træk af Tøndermarskens naturgeografi) udnævntes J. samme år til professor i geografi, en stilling han beklædte til 1991. Under hans ledelse fornyedes og opbyggedes laboratoriefaciliteter for marskundersøgelserne (lab. på Skallingen, nybygning i forbindelse med Fiskeri- og søfartsmuseet i Esbjerg og lokaler i Tønder). I de følgende år resulterede aktiviteterne i en række arbejder (fx Rejsbymarsken, 1972, Kongeåens udløb i Vadehavet, 1975, Vadehavet, 1976, Outline and evaluation of the threats to the natural ecosystems of the Danish Wadden Sea, 1976). Grønlandsinteressen var jævnsides blevet holdt vedlige. J. blev medlem af Meddelelser om Grønlands redaktionsudvalg 1964 og af den videnskabelige kommission 1965-75. 1970 var han aktiv ved opbygningen af geografisk instituts Sermelik station i Østgrønland. Fra 1974 var J. medlem af Knud Rasmussen fonden der under hans formandskab 1974-92 tog initiativ til mindeekspeditionen til Nordvestgrønland 1978, 1979 og 1980. 1973 var J. blevet medlem af naturfredningsrådet og var 1975-80 medlem af et udvalg til udarbejdelse af en fredningslov for Grønland. 1976–78 foretoges undersøgelser af Holsteinsborg kommune med henblik på at vurdere fredningsomfang mv. Som en udløber af arbejdet i Tønder marsk optoges J. af arbejdet med jordbundsmæssige problemer. Han deltog i oplægget til en ny dansk jord-bundsbonitering og i arbejdet i Nordiske jordbrugsforskeres forening. En del af hans publicerede arbejder relaterer til denne emnekreds, således fx The Balance between Agriculture, Forestry, Urbanization. and Conservation: Optimal pattern of Land Use og bidrag til: Naturgeografisk Regionindelning av Norden, 1977. For faget geografi omfattede J.s indsats ud over egen forskning og undervisning et betydeligt arbejde med Det kgl. danske geografiske selskab i hvilket han som medlem af dettes råd 1956, af bestyrelsen 1967 og som generalsekretær 1972-92 samt vicepræsident 1986-98 havde stor indflydelse på dettes foredrags- og publikationsvirksomhed.

Familie

F: handelsgartner, senere bestyrer Christian Kingo J. (1883–1956) og Anna Dorthea Schaumburg (1896–1964). Ugift.

Udnævnelser

R. 1972. R.1 1976. K.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1964 135f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig