Otto Fr. Suenson

Otto Fr. Suenson, Otto Frederik Suenson, 19.11.1810-19.11.1883, søofficer, marineminister . Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet sst. (Ass.). S. blev kadet 1822, sekondløjtnant 1829, premierløjtnant 1839, kaptajnløjtnant 1847 og kaptajn 1854. Efter et togt som styrmand i koffardifart 1830–31 og med korvetten Fortuna til Vestindien 1831–32 studerede han matematik og var 1834–39 lærer heri på Søkadetakademiet. 1839 sendtes han på en treårig studierejse til Frankrig, England og Holland med ordre til særlig at lægge sig efter skibsbygning. Under sit ophold i England førte han tilsyn med bygningen af hjuldampskibet Hekla. Ved sin hjemkomst 1843 blev S. inspektionsofficer ved dokken og ved skibsbyggeriet og indtrådte i forskellige tekniske kommissioner samt blev atter lærer ved Søkadetakademiet til 1845. Nå. blev han underfabrikmester, senere s.å. kst. og 1848 virkelig fabrikmester og 1858 direktør for orlogsværftets skibsbyggeri. Under sin virksomhed som fabrikmester hvor materiellet var i rivende udvikling oplevede han to gange gennemgribende forandringer, første gang da man kort efter krigen gik over fra hjul- til skrueskibe, anden gang da man omkring 1860 indførte pansrede skibe. Under S.s ledelse byggedes mange gode og smukke skibe, særlig skruefregatterne og skruekorvetterne der vakte berettiget opsigt i udlandet, og adskillige skruekanonbåde. Linjeskibei Dannebrog og den under bygning værende fregat Peder Skram ombyggedes til panserfregatter. Da embedet som direktør og fabrikmester omordnedes 1864 blev S. udmanøvreret af deiine stilling til fordel for N. E. Tuxen og blev i stedet departementsdirektør i marineministeriet indtil han 1866 tog sin afsked. Han havde tidligere vist interesse for politik og var 1852–53 folketingsmand for Holbæk amts 4. kreds, 1857–63 borgerrepræsentant i Kbh. og 1859–65 medlem af havnerådet, 1861 kongevalgt medlem af rigsrådet og 1866 af landstinget hvoraf han udtrådte dec. 1873. 1867–69 var han marineminister i ministeriet Frijs. Han gennemførte under vanskelige politiske vilkår lov om søværnets ordning 1868, lønningslovene og lov om styrmandseksamen m.fl., men udtrådte af regeringen da han ikke fik dennes eller rigsdagens tilslutning til påbegyndelse af et større panserskib. Han var en kundskabsrig, rettænkende, streng og myndig mand hvis livsgerning har sat sig blivende spor i marinens historie. Formand for Søe-lieutenantselskabet 1838–39 og 1843–45. – Rang med konferensråder 1866.

Familie

Forældre: kaptajnløjtnant, seneie kommandør Jean André S. (1773–1840) og Anne Cathrine Lutken (1776–1855). -25.11.1837 i Kbh. (Holmens) med Signe Ragnhilde Cornelia Dorothea Meyer, født 29.5.1814 i Kbh. (Trin.), død 12.12.1891 sst. (Holmens), d. af direktør for søkvæsthuset, grosserer Johan Didrik M. (1774–1838) og Anne Dorothea Hornbeck (1782–1851).

Udnævnelser

R. 1848. DM. 1851. K. 1858.

Ikonografi

Tegnet som ung. Tegn. af E. Lehmann, 1845 (Fr.borg). Foto.

Bibliografi

S. Elvius og H. R. Hiort-Lorenzen: Danske patriciske slægter, 1891 315. III. tid. 2.12.1888. Tidsskr. for søvæsen ny r. XXIV, 1889 14–21. A. F. Krieger: Dagbøger især IV, 1921. Skibbygn. og maskinvæsen ved orlogs-værftet på Nyholm 1692–1942, 1942. De danske ministerier 1848–1901, ved Sv. Thorsen, 1967. Hans Chr. Bjerg og John Erichsen: Danske orlogsskibe 1690–1860 I, 1980 75–77.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig