Peter Brask

Peter Brask, Peter Albert Brask, 14.3.1935, litteraturforsker, komponist. Født i Kbh. (Solbjerg). B. blev matematisk student 1953, mag.art. i alm. og sammenlignende litteraturhistorie fra Kbh.s universitet 1961 og dr.phil. 1974. Adjunkt ved Efterslægtselskabets skole 1962-69, tillige ansat ved Blågårds seminarium 1964-70. Han var litteraturanmelder ved Information 1958-61, Berlingske Tidende 1961-65 og Politisk revy 1965– 66. 1967 blev han knyttet til Kbh.s univ. som undervisningsassistent, 1969-72 som amanuensis i litteraturvidenskab, 1972-2005 som professor i tekstvidenskab med særligt henblik på den litterære analyses teori og praksis ved Roskilde universitetscenter. – B. har været produktiv inden for såvel litteratur som musik, og begge steder med både kunstneriske og videnskabelige værker. Han debuterede med den avantgardistiske roman Skår, 1955, men har siden leveret sin mest betydningsfulde indsats inden for litteraturvidenskab. Hovedværket er her hans banebrydende disputats Tekst og tolkning. Første del I-II, 1974 hvori der først opstilles en omfattende tekstteori og et raffineret beskrivelsesapparat som derefter bringes i anvendelse på en række korte fiktionstekster, især dansk lyrik. Tekstteorien står i gæld til lingvistikken (navnlig Louis Hjelmslevs); beskrivelsesapparatet bygger desuden på gruppeteori og logistik som forbindes med semantikken. B. skelner skarpt mellem teksten som analyseobjekt og de(t) af analysator opstillede system(er) samt mellem en tekst-intern "tydning" eller "beskrivelse" og en tekst-ekstern "tolkning" der anskuer den behandlede litteratur som kausalprodukt af forhold uden for denne selv (fx biografiske og sociologiske). I analyserne beskrives en række strukturer – hyppigt af symmetrikarakter – inden for forskellige "systemer" (fx semantiske, grammatiske, fonetiske). Sammenligneligheden af disse strukturer muliggøres ved beskrivelsens høje abstraktionsniveau. I tilknytning til Tekst og tolkning har B. forfattet to supplerende afhandlinger. Med Model groups and composition systems (i Danish Semiotics = Orbis Litteratum, Suppl. 4), 1979 leverer B. en gruppeteoretisk redegørelse for en række typiske betydningsorganisationer; med Drachmanns Engelske Socialister eller Ingemann på barrikaderne. En tydning med tolkningsudkast (fortryk), 1981 foretager han en første systematisk udvidelse af den minutiøse strukturelle "tydning" med en (historisk og biografisk) "tolkning", en tendens der skal kendetegne Tekst og tolknings andel-del hvori dette arbejde skal indgå. Om En Landsbydegns Dagbog I-II, 1983, foranlediget af B.s Dansklærerforenings-udg. af novellen 1982 udviser en tilsvarende kombination af historisk og strukturelt: En række upåagtede kilder og forbilleder til Blichers tekst bliver udpeget og novellens detaljeret gennemførte semantiske symmetri beskrevet. De i B.s tekstanalyser benyttede matematiske begreber og notationer har virket skræmmende på mange mere traditionsbundne humanister og har i nogen grad afskåret B.s arbejder fra den faglige udbredelse og anerkendelse de fortjener. B. har desuden i 1973 besørget en videnskabelig udg. af Elias Naurs passionsepos Golgotha paa Parnasso (1689); efterskriften indsætter – som noget nyt – Naurs værk i bl.a. en retorik- og musikhistorisk sammenhæng. – Hermed er B.s andet virkefelt berørt. Han har komponeret korværker, kammermusik, stykker for soloinstrument og -stemme samt en lille strygerkoncert, 1991 og en orgelkoncert, 2008, hvoraf adskillige har været udsendt i radioen og udgivet på cd, samt 1973, 1978 og 1983 offentliggjort musikteoretiske afhandlinger om tolvtonemusikken med gruppeteoretisk baserede systembeskrivelser. – Som personlighed og fagmand udmærker B. sig ved en original kombination af lærdom, kunstnerisk intuition og analytisk stringens.

Familie

F: kriminalbetjent, senere -overbetjent Knud Albert Brask-Andersen (1905-83) og maler Ivy Blanche Schøyen (Scotwin) (1902-81).

Udnævnelser

R. 1986.

Ikonografi

Tegnet selvportræt.

Bibliografi

Selvbiografi i Kbh.s univ. årbog 1973-74 144f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig