Peter Cramer

Peter Cramer, 24.8.1726-17.7.1782, maler. Født i Kbh, død sst., begravet sst. (Petri). C. besøgte i 1740erne kunstakademiet hvor han efter sin lærer Hieronimo Mianis tegning udførte en radering af Christian IVs rejse over "Manseidet". 1749 modtog han et mindre kgl. rejsestipendium der dog næppe har rakt til en udenlandsrejse. Ved sine tegninger til F. L. Nordens Voyage d'Égypte, 1755, gjorde han sig på ny fordelagtigt bemærket, og da Videnskabernes selskab støttede ham søgte han 1754 akademiets rejsestipendium, men da han ikke havde gennemgået akademiet fik han kun tilladelse til at konkurrere om guldmedaljen som han dog ikke opnåede. C. blev af sin samtid anset for en betydelig genremaler, eftertiden vil i hans betydeligste kabinetsstykker, tegninger og stik se "københavnerlivets bedste kronikør" (C. Elling). Han er stærkt påvirket af folkelivsskildrere som A. v. Ostade og D. Teniers, og man hædrede ham da også med tilnavnet den "danske Teniers". I hans billeder fandt datiden "harmoniske Farver, friske Teinter, en vittig Pensel, en sindrig og fornøjelig Sammensættelse", ja endogså "flere Forandringer og et ædlere Valg end i de fleste af Terriers' Stykker". 1778 blev C. endelig medlem af akademiet og s.å. udstillede han på salonen på kunstakademiet tolv malerier som gjorde betydelig lykke, ikke mindst Tre herlige Bondestykker. C. blev den første maler, der skildrede bøndernes liv i dansk kunst. Et liv han gennem faderens gartnergerning må have været godt kendt med. Værker af C. findes på Statens museum, Kobberstiksamlingen, Bymuseet, Teatermuseet, Sorø museum (heriblandt en serie tegnede udkast til Frederik VI's barnelege) og på Fr.borg. Størst betydning fik C. dog som teatermaler. Sine første teaterdekorationer malede han sandsynligvis til operaen Gram og Signe hvis tekst skyldes N. K. Bredal. Ved opførelsen 1757 udførte C. som rådede over gode stemmemidler selv et større sangparti. 1758 søgte man i Komediehuset på Kgs. nytorv at skabe en dansk opera, og blandt de nye sangere, som dog kun blev engageret til nogle enkelte forestillinger, var C. der på denne ejendommelige måde kom i nærmere forbindelse med Komediehuset. Mod slutningen af 1750erne ser vi ham virke som teatermaler. Nogen egentlig ansættelse fik han ikke til at begynde med; efterhånden steg det arbejde der skulle udføres meget betydeligt, og 1762 blev C. ansat, dog først senere med en fast årlig gage (500 rdl.). Som konkurrent havde han et medlem af den i barokken så berømte teatermalerfamilie Galli Bibiena, og først gennem akademiets mellemkomst gik sagen i orden. Datiden beundrede i højeste grad C. som teatermaler. Han havde i sin lange virksomhed udført dekorationer af alle arter, både til komedier, franske tragedier, balletter, italienske operaer og franske syngespil. Han virkede i en periode hvor den hjemlige dramatiske litteratur ikke stod synderlig højt; men han nåede dog at se begyndelsen af en renæssance med Johannes Ewald til hvis dramatiske hovedværker Balders Død og Fiskerne han malede dekorationerne. Bedømmelsen af C. som teatermaler vanskeliggøres ved at alle hans dekorationsudkast synes at være gået tabt. Derimod findes der en række åndfulde øjebliksbilleder af teaterscener fra opførelsen af bl.a. Holbergs, Wessels og Ewalds stykker. En elegant koloreret serie opéracomiquescener fra Christiansborgs franske hofteater blev endog bestilt af Caroline Mathilde og Struensee til brug for dørstykker og vægmalerier i deres lysthus i skoven ved Frydenlund slot. C.s scenebilleder er af tydelig kunstnerisk kvalitet og hører til de bedste af hans arbejder. Samtidig er de på grund af deres beviselige nøjagtighed en af de vigtigste kilder til dansk og europæisk teaterhistorie i 1700-tallet.

Familie

Forældre: gartner Peter C. (ca. 1688-1756) og Anne Dorothea (ca. 1697-1777). Ugift.

Ikonografi

Min. af Cornelius Høyer ca. 1770-72 (St.mus., Fr.borg). Mal. af Vigilius Erichsen senest 1778 (kunstakad.). Malet selvportr., nogle silhouetter samt tegn. efter (?) en af disse (Fr.borg). Selvportr. (Teatermus.). Silhouet af Limprecht (Kgl. bibl.).

Bibliografi

H. Weitemeyer i Pers.hist. t. 5.r. VI, 1909 37. - Aug. Hennings: Essai hist. sur les arts et leur progrés en Dannemare, 1778. T. Krogh: Danske teaterbilleder fra det 18. årh., 1932 (index ved E. Bræmme og K. Neiiendam, 1976). H. Bramsen: Landskabsmaleriet i Danm. 1750-1875, 1935 12f. J. Sthyr: Dansk grafik 1500-1800, 1943 (fot. optr. 1970). C. Elling i Kulturminder, 1944 143-58. Samme: Hofkronik, 1945 102f. V. Thorlacius-Ussing i Kunstmuseets årsskr. XXXI-XXXII, 1944-45 137-201. O. Andrup sst. 202-209. K. Neiiendam sst. LI-LII, 1964-65 99-116. T. Holck Colding: Cornelius Høyer, 1961. K. Neiiendam i Robert Neiiendam in memoriam, 1967 55-66. P. Gammelbo i Cras, 1975 91-99.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig