A. la Cour, Albert Philip la Cour, 9.12.1841-28.2.1906, landbrugsskoleforstander. Født i Nimtofte, Randers amt, død på Næsgård (den classenske agerbrugsskole), Åstrup sg., Maribo amt, begravet sst. la C. gik 1854–55 i kostskole på Margretelund hos farbroderen Peter la Cour, lærte landvæsen hos landstingsmand O. Larsen i Tøstrup, hjemme og på Mallinggård. 1860 kom han til Kbh. hvor han tog præliminæreksamen s.å. og landbrugseksamen 1862. la C. var i to år underforvalter hos N. P. J. Buus på Gedsergård, deltog i krigen 1864 som underofficer og blev næste år ansat af landhusholdningsselskabet som tilsynsførende ved den første direkte forsendelse af levende kreaturer fra Danmark til England. 1868–70 var han overforvalter på Ourupgård hos E. Tesdorph og 1870–77 beklædte han samme stilling på Sædingegård ved Rødby hvor han reelt forestod gårdens drift. la C. hører således til den kreds af unge landmænd der uddannedes under Tesdorphs ledelse. – Da N. C. Fangel 1877 trak sig tilbage fra forstanderposten på Næsgård, blev la C. udpeget til hans efterfølger trods nogen betænkelighed fra fideikommissets side pga. la C.s og hans hustrus tilknytning til grundtvigianismen. Han nyordnede undervisningsplan og lærerkræfter 1877–79 og gav herigennem husdyrbruget en mere fremtrædende plads i arbejdet i overensstemmelse med tidens krav. Han var teoretisk og praktisk vel rustet til opgaven som skoleleder og ansvarshavende for det tilhørende store landbrug. Det måtte dog i det lange løb svække skolen, at la C. blev engageret så stærkt uden for skolen som det efterhånden blev tilfældet. Fra 1897 var han næstformand for De samvirkende lolland-falsterske landboforeninger og for Maribo amts økonomiske selskab, og allerede tidligere havde han overtaget forskellige hverv i forbindelse med forenings- og udvalgsarbejdet inden for husdyrbruget hvor hans interesse særlig var koncentreret. Politisk var han højremand og stillede sig som sådan i Nykøbing-kredsen 1898 og 1900 uden dog at blive valgt, la C. fik ved siden af forstanderposten og foreningsarbejdet tid til en omfattende skribentvirksomhed. Af hans selvstændige skrifter kan nævnes Om kunstig Gjødning, 1870, Om Kvæghold og forskjellige Gjødningsspørgsmaal, 1881, Landøkonomisk Foreningsvirksomhed i 76 Aar, 1885, Maal og Midler ved Udvikling af Malkekvæg, 1888, Den Classenske Agerbrugsskole paa Næsgaard 1799–1849–1899, 1899. Desuden har han bidraget til landbrugstidsskrifter, herunder Tidsskrift for Landøkonomi, og til adskillige håndbøger og samleværker. la C. var en hyppigt benyttet foredragsholder i landbrugs-kredse og tog ofte ordet ved drøftelser af landbrugsfaglige spørgsmål. Han var en selvstændig, myndig skikkelse som skolemand og anerkendt og respekteret som praktisk landmand. la C.s virksomhed rettede sig særlig mod det større landbrug, og her hørte han til en af de centrale skikkelser i omlægningsperioden 1860–90.

Familie

Forældre: sognepræst, sidst i Odder, Peter Christian la C. (1805–65) og Caroline Jacobine Bregendahl (1809–71). Gift 11.5.1870 i Middelfart med Henriette Vilhelmine Blicher, født 2.5.1848 i Ringkøbing, død 20.9.1938 i Viborg, d. af distriktslæge, sidst i Middelfart Jens Peter B. (1814–89, gift 2. gang 1871 med Petrine Marie Raffenberg, 1847–1909) og Juliane Johanne Marie Henriette Mantzius (1822–69). – Far til Rebekka la C. Madsen.

Udnævnelser

R. 1889. DM. 1902.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

L. F. la Cour: Slægten la Cour, 2.udg. 1951. Lolland-Falsters stiftstid. 28.2.1906. H. Hertel i Tidsskr. for landøkonomi, s.å. 273–80. Ugeskr. for landmænd s.å. 143f. Rebekka la Cour Madsen: Et slægtsminde om A. P. la C. og Henriette Vilhelmine la C, 1941. J. Kr. Madsen: En dansk landmandsgerning, 1941 (særtryk af Næsgårdsbogen, 1941 34–101). Harald Jørgensen og Fr. Skrubbeltrang: Det Classenske fideikommis, 1942 561–71.- Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig