C.H. Wildenradt, Christian Henrich Wildenradt (Wildenrath, Wildenrad), 3.5.1742-7.12..1791, officer, landkommissarius, udskrivningsinspektør. Født i Kbh. (Garn.). W. blev 1757 overtallig n.å. virkelig fænrik og kar. sekondløjtnant, 1759 virkelig sekondløjtnant, forsattes 1762 til rytteriet som kar. premierløjtnant, men gik ved sit giftermål på vartpenge indtil han 1773 gik i nummer som sekondrit-mester. Som løjtnant havde han vist sig intelligent og dygtig, men noget "ausschweifend". 1769-78 arbejdede han for rentekammeret bl.a. ved opmåling og kortlægning af "Strømmen mellem Jylland og det Slesvigske" (Kongeåen), og ledede de store udskiftninger i Kolding amt, foruden at han var tilsynshavende med det store tolddistrikt mod Slesvig. 1778 trådte han atter ud af hæren og ledede dygtigt og energisk, gennem skånselsløs militær afspærring, bekæmpelsen af kvægsygen i Lolland og Falster hvorefter han ønskede atter at indtræde i hæren, men efterkom opfordring fra tyske kancelli om at bekæmpe kvægsygen i Tønder amt, på Als og Ærø, blev udnævnt til landvæsenskommissarius og gennemførte udskiftningen af de store skovdistrikter i Kolding amt. Da kvægsygen atter blussede op ved grænsen, virkede han her; blev 1781 rejsende medlem af kvægkommissionen og fik ekspektance på en amtmandspost. Da man af politiske grunde agtede at dele det store embede general-krigskommissariatet for begge hertugdømmerne fik W. 1874 overdraget det slesvigske distrikt, men forblev tillige til rådighed for kvægkommissionen. Ved forberedelserne til krigen i Norge 1788 blev han 2. deputeret i feltkommissariatet, men samtidig medlem af og ledende i kommissionen til udarbejdelse af det meget omfattende regulativ for landmilitsen ved stavnsbåndets løsning. N.å. blev han deputeret i general- og kommissariatskollegiet og krigs- og landkommissær (udskrivningschef) for Sjælland, Lolland-Falster og beordredes til sammen med Chr. Colbiørnsen at gennemføre over hele landet de i stavnsbåndsløsningsforordningen § 12 anordnede ekstrasessioner til indretning af den nye ordning. Efter at Colbiørnsen havde været med i et af de jyske distrikter trak han sig ud af kommissionen så W. alene blev den ledende i det vældige arbejde med at omordne forholdet mellem godsejerne og bønderne der i titusindvis samledes på sessionsstederne. Trods intensivt arbejde dag efter dag tog det tre år at gennemføre ordningen, og W. døde midt i arbejdet, nærmest af overanstrengelse, men klar og energisk til det sidste. Heldigvis havde han uddannet en anden tidligere officer, C. A. W. Drieberg til eventuelt at træde til. – W. besad en sjælden arbejdstrang, arbejdsglæde og arbejdskraft; han arbejdede hurtigt og energisk, handlede myndigt, uegennyttigt og uden persons anseelse og var altid rede til med sin autoritet at støtte den økonomisk og socialt svageste part. – Virkelig justitsråd 1778. Etatsråd 1781. 1784 rang i 2. klasse for sine "sande Fortjenester i Henseende til Quægsygen".

Familie

Forældre: kaptajn, senere kar. oberst Johan W. (1707-76, gift 1. gang 1765 med Anne Cathrine Wilhelmine Haffner, 1743-1820) og Cathrine Magdalene Kaas (1720-52). Gift 25.3.1769 På Vellinggård, Smidstrup sg., med Kristine Margrete Bachmann, født 20.9.1746 på Vellinggård, død 13.2.1838 i Randers, d. af overførster, hofjægermester Peter B. (1715-69) og Kristiane Benedikte Kruse (1725-55).

Ikonografi

Gouache.

Bibliografi

Edv. Holm: Kampen om landboreformerne i Danm., 1888 (reproudg. 1794). Samme: Danm.-No.s hist. 1720-1814 VI,1, 1907. K. C. Rockstroh: Udvikl, af den nationale hær i Danm. III, 1926.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig