Frands Brockenhuus-Schack, Frands Vilhelm Axel Brockenhuus-Schack, 18.6.1863-3.3.1948, greve, administrator. Født på Giesegård, Nordrup sg., Sorø amt, død i Kbh., begravet i Nordrup. B.-S. gik i Roskilde katedralskole og blev student fra Gundorphs kursus i Kbh. 1883, cand. polit. 1889. 1890 udnævntes han til sekondløjtnant ved garden, 1897 til løjtnant i dens forstærkning, afgik 1902 og blev 1904 kar. kaptajn. Umiddelbart efter sin eksamen fik han ansættelse i udenrigsministeriet, blev 1891 attacheret legationen i Paris, var 1892 til tjeneste i Kbh., blev 1893 konst. legationssekretær i Stockholm, 1894 fungerende legationssekretær i Skt. Petersborg, fra 1895 med kgl. udnævnelse, 1897 i Stockholm, 1901 i Paris, 1903 i Berlin. 1906 søgte og fik han sin afsked af udenrigsministeriets tjeneste for at tiltræde stillingen som ceremonimester og 2. hofmarskal ved Frederik VIIIs hof. Hans arbejde bragte ham snart kongens fulde tillid, og 1908 blev han I. hofmarskal efter grev J. Moltkes afskedigelse. Bestridelsen af hans omfattende stilling som chef for hoffets hele administration skaffede ham anseelse inden for hoffet og udadtil og skabte ham megen hengivenhed hos hans underordnede, så det føltes som en naturlig sag da han 1911 udnævntes til overhofmarskal, en stilling han beklædte så længe Frederik VIIIs hofstat bestod. Han ledsagede kongen på hans sidste rejse. Senere fungerede han 1925–26 som hofchef for enkedronningen og var efter hendes død befuldmægtiget for arvingerne i hendes og Frederik VIIIs bo. – Den ene bestyrelsesplads for Fr.borgmuseet der ifølge fundatsen besættes af kongen overdroges efter F. Meldahls død 1908 til B.-S., og dette medførte atter at han efter W. Mollerups afskedigelse 1910 af kongen og kultusministeren M. C. B. Nielsen udpegedes til og efter gentagne henstillinger overtog stillingen som direktør for de danske kongers kronologiske samling på Rosenborg med den særlige opgave at få tilvejebragt fuld orden, det vil sige en altomfattende optælling af og fortegnelse over genstandene i samlingen; dermed overtog han også formandspladsen i Fr.borgmuseets bestyrelse. I de følgende år lykkedes det ham under betydelige indre og ydre vanskeligheder at få gennemført en minutiøs registrering af Rosenborg samlingen; der oprettedes en permanent revision, og samlingens metodiske konservering blev påbegyndt. På Fr.borg blev B.-S.s virksomhed i væsentlig grad den at være den bestemmende faktor under udnyttelsen af de muligheder for erhvervelsen af danske kulturminder som verdenskrigens konjunkturer frembød; hans indsigt i internationale forhold og evne til at finde vejen frem var ofte af afgørende betydning. Kort efter at Frederik VIIIs hof var ophævet blev B.-S. 1913 konstitueret som chef for Det kgl. teater, en opgave som optog ham meget, og hvori han ved sin venlige interesse for hver enkelt blandt personalet, ved sin taktfulde forståelse af kunstnerisk psyke og ved en rolig fasthed nåede, i højere grad end vanligt ved et teater, at sammensmelte den store stab til en enhed og fællesvilje i arbejdet, et resultat der utvivlsomt beroede på hans personlige egenskaber. Da han 1924 pludselig blev afskediget af undervisningsministeren Nina Bang vakte det stor bevægelse i kunstinteresserede kredse og gav anledning til en næsten enstemmig sympatitilkendegivelse fra personalets side. – B.-S. havde også haft en del at gøre med økonomiske foretagender; han var formand i forsikringsselskabet Danmarks bestyrelsesråd og medlem af bestyrelsen for Gyldendalske forlag m.m. I sin tid sad han i Landmandsbankens bestyrelse og hørte da til den gruppe der før katastrofen forgæves søgte at komme til bunds i forholdene. Han var medlem af direktionen for Den Carlsen-Langeske stiftelse og fra 1911 patron for Skt. Petri tyske menighed. Den hævdvundne opfattelse af B.-S. som en anset administrator var betinget af hans faste vilje til at skaffe orden til veje, hans store pligttroskab og retsindighed, og af hans evne til med hensynsfuldhed at omgås og vinde de personer han ved sit arbejde kom i berøring med. -Kammerherre 1907.

Familie

Forældre: kammerherre, hofjægermester, greve Knud Bille Anthon Ludvig B.-S. (1823–92) og Helene Sophie Caroline Frederikke v.Lowzow (1832–1917). Gift 8.6.1895 i Bråby (Broby), Sorø amt med komtesse Dagmar Louise Danneskiold-Samsøe, født 20.3.1875 på Frijsenborg, Hammel sg., Århus amt, død 24.4.1939 i Kbh., d. af lensgreve, ordenskansler, hofjægermester Christian D.-S. (1838–1914) og komtesse Emilie Henriette Dagmar Krag-Juel-Vind-Frijs (1848–97).

Udnævnelser

R. 1897. DM. 1907. K.2 1909. K.1 1910. S.K. 1912.

Ikonografi

Karikaturer til "Klods-Hans" af A. Schmidt 1915, 1919 og 1922 (Fr.borg) og af Jensenius, 1921 (sst.). Buste af C. Martin Hansen, 1919. Mal. af G. F. Clement, 1928 (Fr.borg). Stik af Johs. Britze, 1936. Mal. af H. Vedel (Det kgl. teater). Medalje af E. Utzon-Frank, 1943. Foto.

Bibliografi

Danm.s adels årbog LXXVIII, 1962. – Levrtedsberet-ning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig