Frederik Krabbe, Frederik Michael Krabbe, 28.5.1725-26.10.1796, søofficer. Født i Esrum, død i Skælskør, begravet sst. K. blev kadet 1742. Han var i eskadre på togt til Algier 1746 ombord på Sydermanland og blev sekondløjtnant 1749. Da K. havde vist særlige evner for matematik blev han sammen med F. C. Kaas (1727–1804) indsat i konstruktionskommissionen som auscultanter (dvs. studerende observatører) og blev 1752–56 sendt på studierejse til England, Frankrig, Italien og Holland for at studere skibs- og vandbygning. I Frankrig fik K. lejlighed til at studere de nyeste teoretiske værker om skibsbygningsvidenskab. I Italien studerede han galejbygning. K. blev premierløjtnant i 1755. Hjemkommen fra studierejsen blev K. sammen med Kaas optaget som medlemmer i konstruktionskommissionen. I 1757 fik de to officerer i fællesskab til opgave at konstruere en fregat hvor såvel engelske som franske principper anvendtes. Efter at Kaas var blevet udkommanderet som skibschef overtog K. bygningen af dette skib og indleverede nu selv tegninger til to fregatter, de senere Søridderen og Langeland som han som et eksperiment lod bygge henholdsvis efter engelske og franske principper. I den standende strid mellem de engelske og franske principper inden for skibsbygning gik K. personligt ind for de franske selv om han senere under prøvesejladserne med de to samtidigt byggede fregatter måtte konstatere stor jævnbyrdighed mellem disse. Da Diderik de Thurah i 1758 gik af som fabrikmester var det naturligt at K. overtog denne post. S.å. blev han tillige kaptajnløjtnant. Januar 1759 indleverede K. tegninger til sit første orlogsskib (linieskib), søsat 1760 som Jylland. Efter en urolig periode i første halvdel af 1700-tallet kom skibsbyggeriet på Holmen under K. ind i en rolig og stabil fase. K. byggede gode og solide skibe, flere af disse deltog således i slaget på reden 1801. K. gik efterhånden over til at anvende det bedste såvel fra den engelske som fra den franske byggemåde omformet efter danske forhold. Et eksempel på K.s konstruktioner er todækkeren Den Prægtige på 80 kanoner søsat 1768 der var mere velegnet til danske forhold end den sidste danske tredækker Christian VII, også konstrueret af K. og søsat 1767, som fuldt ud erstattedes af Den Prægtige.

I sin store oversigt og gennemgang af den dansk-norske flåde i 1766 hævdede F. Danneskiold-Samsøe at K.s skibe var for dyre både i bygning og i drift. Det er vanskeligt at afgøre om denne kritik var berettiget. I hvert fald fik den ingen betydning for K.s stilling da Danne-skiold-Samsøe hurtigt fjernedes fra marinens ledelse. Som fabrikmester byggede K. 12 orlogsskibe, 13 fregatter samt 19 mindre krigsskibe herunder 3 galejer og 8 specialbyggede bombarderhukkerter hvoraf et par medvirkede ved den mislykkede aktion mod Algier 1771. K. tilhørte kredsen af J. F. Struensees modstandere og afgik 1772 fra posten som fabrikmester for at blive 2. civildeputeret i admiralitets- og kommissariatskollegiet. 1778 blev han 1. civildeputeret. Ved adskillelsen 1781 af de to kollegier blev K. leder af kommissariatskollegiet, men indtog sin tidligere stilling da de to kollegier atter blev slået sammen 1784. Året efter afskedigedes han. K. havde efter Struensees fald henledt P. F. Suhms opmærksomhed på at lejligheden nu bød sig til en indskrænkning i kongemagten. Fra 1785 til sin død levede K. i Skælskør hvor han bl.a. skrev sine memoirer der dog væsentligst omhandler tiden som fabrikmester samt forskellige forhold omkring skibsbygningsvidenskaben, udsendt 1793. K. lagde i sin embedsperiode et stort arbejde i en lang række kommissioner bl.a. vedr. kommissionen til flådens augmentation 1769 og flådekommissionen af 1779. – Etatsråd 1772. Kammerherre 1774. Gehejmeråd 1781.

Familie

Forældre: regimentskvartermester Hans K. (ca. 1689–1726) og Margrethe Eleonore Klein (1689–1761, gift 1. gang med major Johann Heinrich v. Harrasofsky (d. Arra), død 1712). Gift 1. gang 12.11.1759 i Kbh. (Holmens) med Cæcilie Andrea Bille, døbt 16.3.1742 i Assens, død 29.6.1764 i Kbh. (Holmens), d. af premierløjtnant, senere kontreadmiral Daniel Ernst B. (1711–90) og Johanne Sophie Amalie Stibolt (1717–88). Gift 2. gang 6.10.1766 i Ormslev med Christiane Charlotte Charisius, født 28.6.1738 i Ormslev, død 8.12.1771 i Kbh. (Holmens), d. af senere konferensråd Constantin August C. til Constantinsborg (1712–76, gift 1. gang 1771 med Else Mariane Falkenskiold, 1737–1801, gift 2. gang 1784 med sognepræst i Vinding, Bryrup og Vrads, provst, konsistorialråd Jørgen Melchiorsen Holst, 1710–84 (gift 1 . gang 1752 med Johanne Below Reedtz, født 1720, gift 2. gang 1766 med Edvardine Marie Hoff, 1741–71)) og baronesse Kirstine Güldencrone (1709–70). Gift 3. gang 13.11.1772 på Broholm med Edel Margrethe Sehested, født 20.2.1749 på Rygård, død 7.11.1827 i Skælskør, d. af ritmester, senere oberstløjtnant Anders S. til Broholm (1720–99) og Vibeke Marie v. Pultz (1729–1811). – Far til Hans Krabbe-Carisius.

Udnævnelser

Hv. R. 1781.

Ikonografi

Mal. Tegnet min. (Fr.borg).

Bibliografi

F. K.: Levnets-beskrivelse, tilligemed nogle derudi indrykkede og skibsbygnings-videnskaben vedk. anmærkn., 1793. – P. Hennings i Pers. hist. t. 8.r.VI, 1927 161–68 (om slægten). Fr. Schiern i Hist. t. 4.r.II, 1870–72 829. Chr. G. Middelboe i Tidsskr. for søvæsen LXXXII, 1911 341–58. Hans Chr. Bjerg og J. Erichsen: Danske orlogsskibe I, 1980 40–45.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig