Georg Zachariae, Georg(es) Karl Christian Zachariae, 5.11.1835-15.5.1907, officer, geodæt. Født i Kbh. (Petri), død i Klampenborg, urne på Garn. kgd. Z. blev kadet 1849. Sekondløjtnant i infanteriet 1853. Karakteriseret premierløjtnant 1864 og premierløjtnant 1865. Kaptajn 1867. Oberstløjtnant 1882. Oberst 1889. Generalmajor 1895. Generalløjtnant 1903. Z. blev efter ønske sat à la suite 1857 og begyndte geodætiske studier på Den militære højskole. Han blev 1861 general-stabsaspirant og ansattes 1863 ved generalstabens topografiske afdeling. Tjenesten her blev afbrudt af krigen i 1864 hvorunder Z. fungerede som adjudant ved infanterireserven og deltog i forsvaret af Dannevirke, Dybbøl og Als. Efter krigen blev han adjudant hos generalinspektøren for infanteriet og var dermed atter trådt ind i den almindelige officerskarriere. Z. gennemførte nu fremover to parallelle karrierer, dels som officer af linien, dels som geodæt. Allerede 1864 var han blevet suppleantlærer ved højskolen i topografi og geodæsi og var 1868-84 fast lærer i disse discipliner på Hærens officersskole. Han påvirkede derigennem et helt slægtled af officerer inden for sine fag. Fra 1873 var Z. knyttet til den danske gradmåling og var fast medarbejder hos lederen af denne C. G. Andræ. Z. der siden 1879 havde været souschef ved 1. generalkommando blev 1883 ved Andræs fratræden tillige direktør for gradmålingen i Danmark. Z. gik derefter i gang med at fortsætte det omfattende arbejde med at bestemme landets matematiske jordoverflade, den såkaldte geoide, og dennes afvigelser fra sfæroiden. Til brug for dette arbejde gennemførtes præcisionsnivellement af henholdsvis Jylland 1885–94 og af Sjælland 1896-1904. De to net blev forbundet ved en forbindelseslinie over Fyn ligesom der førtes en linie fra Vordingborg til Gedser. Hele nettet blev derefter tilknyttet det preussiske nivellement ved Jyllands sydgrænse samt det svenske over Øresund. Den anvendte teknik ved nivellement af jordoverfladen frembyder i et område som det danske med de mange vandovergange særlige problemer. Disse problemer blev imidlertid under Z.s dygtige ledelse løst på en i flere henseender original måde der vakte international opmærksomhed blandt geodæter. 1890-1905 lod Z. udføre omfattende breddebestemmelser med udgangspunkt i samtlige triangulationsstationer af 1. orden. Endvidere påbegyndte han en række relative tyngdebestemmelser. 1888-93 var Z. ved siden af det geodætiske arbejde stabschef ved 2. generalkommando.

1893-95 regimentschef. 1895 chef for 2. jyske brigade. 1897 chef for 2. sjællandske brigade og 1901 chef for generalstaben. Z.s militære karriere afsluttedes 1903-05 som chef for 1. generalkommando. I sit militære virke udførte Z. et stort arbejde i adskillige kommissioner, således i hærlovskommissionen af 1893, kommissionen angående havnestæders befæstning 1898-1901 og kommissionen angående en ny militær rettergangslov 1900. I 1882 var Z. på en længere studierejse i udlandet for at undersøge militært jernbanevæsen. Som videnskabsmand inden for geodæsi og topografi var Z. højt anset såvel i ind- som udland. 1886 blev han medlem af den permanente kommission i Association géodésique internationale og blev 1903 præsident for denne. 1893 indvalgtes han i Videnskabernes selskab og blev 1897 optaget i Kungl. svenska krigsvetenskapsakademien. I forbindelse med sin lærergerning på officersskolen publicerede Z. flere lærebøger, således De mindste Kvadraters Methode, 1871 (2. udg. 1887), De geodætiske Hovedpunkter og deres Koordinater, 1876 (oversat til tysk 1878), Landmaaling og Nivellering, 1879. Derudover publicerede Z. mange af de videnskabelige resultater der kom ud af det nivellementsarbejde der udførtes af gradmålingen. De fleste af disse nåede dog først at fremkomme efter hans død. Nævnes kan fx Nivellement over bredere Vandarealer (Den danske Gradmaaling, Ny Rk. IV, 1909), 6 Breddebestemmelser (sst. V, 1909). 17 Breddebestemmelser (sst. VI, 1911) og 18 Breddebestemmelser (sst. VII, 1911). – Z. var en helstøbt personlighed, anset og velfunderet som videnskabsmand og energisk og respekteret som officer. Han kunne med stor selvstændighed hævde meninger selv om disse kunne gå imod flertallets strøm. Således var han en af de få højere officerer i hæren som i 1880erne og 1890erne åbent tilkendegav sin aversion mod gennemførelsen af Kbh.s landbefæstning.

Familie

Forældre: toldkontrollør på St. Croix, senere ejer af Sophienberg ved Hørsholm og Nygård ved Lyngby, grosserer Georg Peter Ludvig Z. (1792-1870) og Anna Marie Louise Brown (1792-1864). Gift 29.12.1863 i Kbh. (Trin.) med Christine Cathrine Mathilde Nielsen, født 25.10.1838 i Kbh. (Trin.), død 30.7.1900 i Julebækshuse, Hellebæk, d. af cand.teol., senere professor i filosofi Rasmus N. (1809-84) og Edel M. Nielsen (1815-93).

Udnævnelser

R. 1864. DM. 1881. KA 1892. K1. 1897. S.K. 1905.

Ikonografi

Afbildet på P. S. Krøyers mal. af møde i Videnskabernes selskab, 1897 (Vidensk. selskab), hertil skitse 1896. Pastel af Elfi Krüger, 1900. Foto.

Bibliografi

Nationaltid. aften 31.10.1902, Berl. aften 3.11.1905 og 17.5.1907. III.tid. 26.5.1907. H. V. N[yholm] i Tidsskr. for opmålings- og matrikulsvæsen IV, s.å. 376-78. Generalstaben 1808-1908, 1908. Le service géodésique de Danemark 1816-1916, udg. V. H. O. Madsen, 1916 = Den danske gradmåling ny r. XVI 14-24 42-46. Aktstykker vedr. kaptajn L. C. F. Lutkens ophold i Berlin 1902-03,1919 39.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig