H.P. Prior, Hans Peter Prior, 25.2.1866-27.9.1936, industridrivende, handelsminister. Født i Kbh. (Garn.), død i Hellerup, begravet i Kbh. (Vestre). Efter skolegang i Borgerdydskolen fik P. en teknisk uddannelse i maskin- og mekanikerfaget i C. P. Jürgensens mekaniske Etablissement. Han supplerede denne med et par års teoretiske studier og rejste derefter 1888 til USA, hvor han en tid arbejdede i The Edison Machine Works. Da han 1891 vendte hjem, indrettede han i et kælderlokale i en baggård i Kannikestræde i Kbh. en mindre virksomhed for fremstilling af kabler og elektriske ledninger. 1893 etablerede han firmaet Nordisk Kabelfabrik, og støttet af elektroteknikkens rivende udvikling i de følgende menneskealdre arbejdede han denne virksomhed -der 1898 var blevet til Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabriker – frem til et industriforetagende af kontinentale dimensioner. En fuldendt rationaliseret fabriksteknik og et velorganiseret salgssystem satte selskabet i stand til ikke alene at afslå konkurrence fra udenlandske karteller, men også at oparbejde en betydelig eksport. Som grundlægger af den danske kabelindustri vandt P. tidligt et anset navn i industrielle kredse. 1908(-12) valgtes han til formand for Elektroteknisk forening, og 1910 blev han formand for Industriforeningen på et kritisk tidspunkt, da stærke kræfter var i gang for at give den danske industri en aktiv og mere moderne udformet repræsentation. Disse bestræbelser førte s.å. til oprettelse af Industrirådet, for hvilket P. blev den første formand. Af helbredshensyn nedlagde han formandshvervet allerede 1911, og det blev Alex. Foss som i de følgende år skabte Industrirådets fremragende position, men P. ydede under verdenskrigen 1914-18 en betydelig indsats ved varetagelse af rådets handelspolitiske opgaver. Han var medlem af Englandsudvalget og underskrev som udsending for Industrirådet i London 1915 den første af rådets aftaler med de krigsførende magter. Ligeledes beklædte han under verdenskrigen en række formandshverv i de særlige udvalg der blev nedsat for at fordele de indførte varer blandt de enkelte fabrikker, og efter iværksættelsen af den tyske ubådsblokade rejste han sammen med direktør Christian Cold til Amerika for at opnå et arrangement med De forenede Stater.

Da sygdom i jan. 1920 tvang ingeniør Foss over i uvirksomhed, stod P. ubestridt som industriens førstemand og blev på ny Industrirådets formand, i hvilken egenskab han de følgende år, der var en udpræget krisetid for den danske industri, arbejdede energisk på at skaffe denne et kriseværn. April 1920 var han handelsminister i forretningsministeriet M. P. Friis. Landmandsbankens sammenbrud 1922 og den række undersøgelser som opstod i fortsættelse heraf, medførte imidlertid at han ved en højesteretsdom af 29.9.1923 blev slået ud både som organisationsmand og som erhvervsmand. P. som, mens han arbejdede Nordiske Kabel- og Traadfabriker frem, havde mødt megen forståelse og støtte hos Landmandsbanken og gehejmeetatsråd Isak Gluckstadt, var gennem årene blevet stedse nøjere knyttet til denne bank og indtrådte ikke alene i dens bankråd, men også i bestyrelsen for en række erhvervsvirksomheder, hovedsagelig inden for bankens interesseområde: Det Transatlantiske Kompagni, Nordiske Metalvarefabrikker, Forenede Automobilfabrikker, Nielsen & Winther m.fl. 1918 havde han sammen med Emil Glückstadt og Ove Ringberg dannet et konsortium til opkøb af aktier i Nordisk Kabel- og Traad. Formålet var at værne selskabet mod en spekulantgruppe, men da konsortiet gav store tab, blev disse ad forskellige veje overført til selskabet og Landmandsbanken. P. blev for meddelagtighed i disse transaktioner ved højesteret idømt 120 dages fængsel (landsretten havde indskrænket sig til en bøde på 800 kr. for overtrædelse af aktieselskabsloven), men sandsynligheden taler stærkt for, at P. ikke har været klar over at der ved de pågældende transaktioner blev foretaget noget retsstridigt. Som følge af Landmandsbanksagen fratrådte P. 1923 som direktør for Nordisk Kabel- og Traad, ligesom han også måtte opgive posten som formand for Industrirådet. Efter udstået straf etablerede han 1925 Dansk Galosche- og Gummifabrik, Køge som han ledede til 1931. De sidste år af sit liv stod han uden for praktisk industrivirksomhed, men var dog til sin død medlem af bestyrelsen for Fællesrepræsentationen for dansk industri og håndværk, for Teknologisk institut, for børnehjemmet Danmark og medlem af Dansk elektroteknisk komité.

I sin virksomhed som industrimand var P. præget af åbenhed og fremsynethed. Han var i besiddelse af en fremragende teknisk viden og et skabende organisationstalent, men hans mangel på dybtgående finansiel indsigt kombineret med en gennem mange år opbygget tillidsfuldhed over for Glückstadterne – der fra oprettelsen bestred formandsposten i Nordiske Kabel- og Traadfabrikers bestyrelse – blev afgørende for hans inddragelse i bedragerierne omkring Landmandsbanken. Det er betegnende, at hans personlige integritet ikke på noget tidspunkt blev draget i tvivl.

Familie

Forældre: skibsbygningsingeniør Johannes Andreas P. (1840-1905) og Fernanda Frederikke Louise Jacobine Ekman (1843-93). Gift 1. gang 22.9.1893 i Kristiania med Margarethe Cathrine Bergh, født 17.9.1866 i Kristiania, død 28.7.1927 i Gentofte, d. af højesterets-, senere regeringsadvokat, dr.jur. Johannes B. (1837-1906) og Anna Johanne (Hanne) Borchgrevink (1838-1906). Gift 2. gang 27.1.1929 i Vrejlev med Inger Adelhaid Kaas, født 25.8.1894 på Gunderuplund, Ødum sg. v. Randers, død 1.7.1971 i Søborg (gift 1. gang 1916 med cand. phil. Hans Kaj Niels Rand, 1891-1944), d. af godsejer, senere hotelejer Niels Adolph Christoph K. (1868-1936) og Sarah Henriette adopt. Heiberg (født 1853, gift 1. gang 1882 med læge Aage Suenson, 1851-88).- Bror til F. P.

Udnævnelser

R. 1916. DM. 1920.

Ikonografi

Afbildet på tegn. af Alfred Schmidt og af Carl Jensen (Fr.borg). Buste af H. Gyde Petersen udst. 1914. Foto.

Bibliografi

H. P. P.: Erindr. fra barndomstiden, 1939. – Thomas Prior: Slægten Prior i Danm., 1948. Den tekn. foren.s t. XL, 1916 109f. Alex. Foss og H. Bing i Tidsskr. for industri, 1923 101f. P. Dlrachmann] sst. 1936 53-55. Aage Heinberg: Danske erhvervsmænd II, 1933 379-82. Johs. Hansen: Hovedtræk af industrirådets hist., 1935. Samme: A/S Nord. kabel- og trådfabrikker 1898-1948, 1948. Arbejdsgiveren, 1936 65 344. H. Pade i Elektroteknikeren, s.å. 407-09. Børsen 25.2.s.å. Politiken 28.9.s.å. Berl.tid. s.d. De danske ministerier 1901-29, ved Sv. Thorsen, 1972. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig