Hans Holck, 12.3.1726-2.3.1783, publicist, filantrop. Født i Nyborg, død i Kbh. (Nic), begravet sst. (Nic). H. var syvende barn af småkårsfolk, og hans ønske om at gå den studerende vej kunne derfor ikke opfyldes. Femten år gammel kom han i købmandslære i Slagelse og blev 1747 købmandskarl i Flensborg hvor han kom under en for hans senere udvikling betydningsfuld pietistisk indflydelse. 1751 fik han plads i Kbh., og 1757 fik han borgerskab til handel med ostindiske og kinesiske varer. Allerede forinden havde han udsendt nogle opbyggelige rimerier i tidens stil og udgivet Relationes Curiosae og andre periodiske skrifter. 1759 indgik han kompagniskab med silke-, ulden- og lærredskræmmer, senere stadskaptajn Johan Andersen og lejede sammen med denne af kammerjunker v. d. Ostens arvinger privilegiet på at holde adressekontor der første gang havde været givet 1706, men ikke været udnyttet i flere år. Adressekontoret blev nu centrum for en overordentlig omfattende og på mange måder betydningsfuld virksomhed, bagved hvilken altid sporedes H.s sprudlende idérigdom, varme almensans, men også udslag af hans lettroenhed og stundesløshed. Fra en såre ringe begyndelse voksede adressekontorets efterretninger (Adresseavisen) op til et af hovedstadens vigtigste bladorganer, nyskabende på adskillige af journalistikkens områder, i særdeleshed annoncevæsenets. Af bladets tabellariske og periodiske stof voksede en række håndbøger frem: 1765 Kiøbenhavns Handels Speil der i stadig udvidet skikkelse (De kongelige Danske Rigers og Fyrstendømmers Stats- og Handels-Spejl) udkom til 1780 og væsentlig bestod i topografisk ordnede fagregistre der uden tvivl var af stor betydning for rigets samhandel i denne periode. Fra 1770 udgav han Kjøbenhavns Politiske Veyviser, det eneste af H.s foretagender der endnu består, men hvis første årgang kunne anbefales med ordene "beqvem at bære i Lommen". S.å. udkom Stats-Journalen, en statistiskhistorisk årbog, fortrinlig i sit anlæg, men næppe afpasset efter tidens behov; den fik kun en enkelt efterfølger, men erstattedes 1774 af Maanedlig Merkurius der gav sammendrag af meddelelser i bladene som det kunne være praktisk at bevare. Desuden udgav H. diverse mindre lommebøger, en folkelig lægebog (Den kloge Mands Haandbog), rejse- og turistbøger, kataloger m.m. – Fra 1767 udkom under Jakob Badens redaktion Maanedligt Tillæg til Adresse Contoirets Efterretninger, senere kaldet Kritisk Journal. Men H. havde endnu en stor række medarbejdere der hjalp ham med adressekontorets mangeartede foretagender, hvoriblandt i tidens løb ca. 20 tidsskrifter og magasiner. Efter kontorets mønster og til dels med dets gamle medarbejdere som ledere oprettedes lignende institutioner i Bergen, Flensborg, Trondheim, Hamburg, Kristiansand og Odense.

Adressekontorets virksomhed er langtfra udtømt med dets litterære arbejde. Derfra udlejedes portechaiser, solgtes Roskilde brøndvand og rotteog musedræbende midler og modtoges lærred til bleg. Aflæggere af kontoret var Kbh.s første byekspres, et fast auktionskontor, forskellige skriverstuer ("Memorialkontorer"), et læseselskab, den "norske agende Post", en "Avis-Boutique", et fiskeriinteressentselskab til Kbh.s forsyning med levende torsk m.m. 1760 blev H. og Andersen kommissionærer for det kgl. norske glaskompagni. 1763 tildeltes H. titel af agent, og 1767 fik han grossererborgerskab. Også på anden vis gjorde H.s initiativ og opfindsomme naturel sig gældende. H. C. Schimmelmann benyttede ham 1768 og 1771 ved organisationen af lotterierne. 1768 gjorde han forberedelserne til oprettelsen af Det juridiske selskab og Det kgl. danske landhusholdningsselskab. I en årrække var han det sidstes kasserer. 1772 fremsatte han planerne til Det typografiske selskab og blev dettes forstander sammen med Ove (Høegh) Guldberg, Abraham Kall, P. F. Suhm, J. G. Oeder o.fl. Ikke mindre kendt havde han gjort sit navn ved en række filantropiske foretagender, en sygekasse for fattige folk (1765), en "Spiisnings-Casse" (1769) og fem friskoler for hjælpeløse børn.

H. stod nu på højden af sin anseelse. Men hans økonomiske situation var undermineret. Handelen, bl. a. for glasmagasinet, havde bragt ham store tab, ikke mindst ved underagenters besvigelser og ved forretningsforbindelsers fallit. Han forsøgte forgæves at redde situationen ved at sætte adressekontoret på aktier (1772), ved et nyt lotteri og ved en storstilet plan til et "General Commissions Directorium", en art købestævne for riget, ind under hvilket desuden H.s efterhånden noget spredte foretagender skulle organiseres. Den sidste plan strandede på modstand fra de næringsdrivende der overhovedet havde et godt øje til H.s ideer om fri konkurrence i erhvervslivet. H. måtte gå fallit 1773 og var nu igen en fattig mand. Det blev dog tilladt ham at beholde sine forlagsartikler, deriblandt vejviseren og Kjøbenhavns Aftenpost som han 1772 havde begyndt at udgive under redaktion af Emanuel Balling. H.s sidste leveår der tillige gjordes ham tunge ved sygdom blev således ikke præget af uvirksomhed. Han fortsatte sin udgivervirksomhed med en mængde populære småskrifter for almuen, oprettede 1776 "Gratistskolen" for "honette men evneløse Folks Børn" og s.å. "Indfødsskolerne" for velhavende folks børn; 1778 iværksatte han et arbejdsanvisningssystem til bekæmpelse af tiggeriet. Hans versificerede henvendelser i Aftenposten til publikum om gaver til hans filantropiske foretagender (versemageri var H.s ulykkelige kærlighed) gjorde Joh. Herm. Wessel til en skive for sit vid ("Agent Holck, de Fattiges Tolk"), hvilket – med urette -kom til at kaste et vist komisk skær over den højt fortjente H.s eftermæle. – Agent med kancelliråds rang 1763.

Familie

Forældre: skipper Peter Nielsen Dyrhauge (ca. 1685–1753) og Margaretha Bolt. Gift 1. gang 14.10.1754 antagelig i Kbh. (Nic.) med Bolette Christensdatter Thrane, født 27.9.1723, død 12.5.1764 i Kbh. (Helligg.). Gift 2. gang 12.11.1764 i Kbh. (Karlebo kbg.) med Charlotte Sophie Top, født 20.8.1746 i Karlebo, død 18.9.1814 i Kbh. (Helligg.), d. af sognepræst Peder Christian T. (1706–89, gift 1. gang 1737 med Anna Dorothea Piaten, død 1741, gift 2. gang 1744 med Elisabeth Cathrine Windekilde, ca. 1722–44) og Frederikke Charlotte Sophie Garboe (ca. 1725–46).

Ikonografi

Mai. 1772. Mal. (Kraks forlag).

Bibliografi

O. Dyrhauge: Slægten "Dyrhauge", [1924] 7f. [N. Prahl:] Agent H.

H.s levnetsløb, 1783. J. Davidsen: Fra vore fædres tid, 1884 180–211. H. Trier: Gården nr. 8 Amagertorv, 1900 59–67. T. Krak: Veyviserens vej, 1904 3–24 34–54. H. C. Bering Liisberg: Agent Holck, de fattiges tolk, 1908. H. Weitemeyer i Pers.hist.t.S.r.VI, 1909 40–42. Hj. Gammelgaard: Vejviseren gennem halvandet hundrede år, 1919. – Papirer i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig