O. Fabricius, Jørgen Otto Fabricius, 15.9.1887-14.3.1971, overførster. Født i Magleby, Langeland, død i Rønne, urne på Herfølge kgd. F. bestod alm. forberedelseseksamen 1902, blev forstkandidat 1909, aftjente derefter sin værnepligt og hjemsendtes som sekondløjtnant. 1911-20 var F. forstassistent ved statsskovbruget og ved statens forstlige forsøgsvæsen, 1920-34 skovrider på Tisvilde-Frederiksværk distrikt, og 1934-39 på Frederiksborg distrikt hvormed fulgte posten som kgl. jægermester. Han forlod derefter statsskovbruget for at tiltræde stillingen som overførster for Vallø stifts skove 1939-62. Inden for skovbrugets organisations- og foreningsliv ydede F. en betydelig indsats. 1915-18 var han formand for Forstlig diskussionsforening (Danske forstkandidaters forening), han var medlem af det udvalg der forberedte udgivelsen af Dansk Skovforenings Tidsskrift, 1916-18 dets første redaktør, derefter medlem af redaktionsudvalget hvis formand han var 1929-54. Han var medlem af Dansk skovforenings bestyrelse 1932-39. I tilknytning til sit arbejde i organisationerne har han virket for forbedring af skovbrugsundervisningen, såvel for forstkandidatuddannelsen på landbohøjskolen som for skovfogeduddannelsen i sin egenskab af formand for kommissionen for skovfogedelevers uddannelse 1921-39. Han var censor ved skovbrugseksamen, medlem af statens forstlige forsøgskommission 1917-39 og kommissionens formand 1933-39. Han sad desuden i adskillige andre forstlige udvalg og kommissioner. – Hans interesse for naturfredning, vildtpleje og jagt medførte at han blev udnævnt til medlem af naturfredningsrådet 1931-59, gennem en lang årrække som landbrugsministeriets repræsentant, og han gjorde her en særlig indsats for fredning af faunaen. Det skal fremhæves at han var blandt initiativtagerne til oprettelsen af fuglereservaterne på Hirsholmene, Tipperne og i Staunsfjord. 1939-64 var han formand for reservatrådet der administrerede såvel de videnskabelige reservater hvor vildtet er totalt fredet, som vildtreservaterne der blev oprettet med det formål at bevare og forøge vildtbestanden.

Det var navnlig i de yngre år F. havde tid til at skrive videnskabelige afhandlinger om skovbrugsforhold, og han bearbejdede og udarbejdede grundlag for skovfogedelevernes undervisning i skovdyrkning, jagt og vildtpleje. Hans store viden på mange områder blev udnyttet ved medarbejderskab ved håndbøger, fx Dansk Jagtleksikon og Den lille Salmonsen. Af hans tidsskriftartikler kan nævnes: Skovbrugsundervisningen i nogle fremmede Lande (Forstlig diskussionsforening, 1914), Rødgran på Fyn, Douglas- og Sitkagran og Gran-Selvsaaninger i Tisvilde Hegn (alle tre i Dansk Skovforenings Tidsskrift, 1919, 1926 og 1928). Også uden for det faglige har F. gjort sig gældende; han var medlem af Grænseforeningens hovedbestyrelse 1949-60, og formand for foreningens byggeudvalg 1949-55. F. gik op i det arbejde han påtog sig med iver, grundighed og flid, og han havde evnen til at få tingene til at glide hvad der tydeligt fremgår af hans virksomhed i de mange udvalg og bestyrelser hvor han havde sæde. Hans arbejde blev påskønnet, og ved sin død var han æresmedlem af Danske forstkandidaters forening, Sjællands skovfogedforening og Dansk ornitologisk forening, korresponderende medlem af Finska Forstsamfundet. – Hofjægermester 1934. Kammerherre 1958.

Familie

Forældre: forpagter Oscar Emil F. (1849-1940) og Kirstine Nielsen (1858-1933). Gift 16.10.1920 i Tranekær med komtesse Ida Augusta Schulin, født 9.11.1883 på Hostrup (gift 1. gang 1913 med forstassistent, senere forstinspektør på Bregentved Søren Marinus Storm, 1887-1918), død 9.11.1951 i Fakse, d. af grev Carl Frederik Sigismund Louis S. (1855-1904) og Anna Cecilie Adelheid Hastrup (1860-1919).

Udnævnelser

R. 1935. DM. 1940. K. 1959.

Ikonografi

Pastel af M. Maksolly, 1940. Foto.

Bibliografi

Jens Rasmussen i Dansk skovforen.s t. LVI, 1971 143-45. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig