Niels Tønder Lund, 30.10.1749-.jan. 1809, druknet ud for Norge, toldembedsmand, entomolog, botaniker. Født i Trondhjem. Som 14-årig student rejste L. til Kbh. og tog teologisk eksamen 1768 hvorefter han vendte tilbage til Norge. Her traf han generalmajor Frantz Vilhelm Sehested og blev 1772 huslærer for sønnen Ove Ramel Sehested hvilket udviklede sig til et livslangt venskab. Sammen rejste de til Sorø akademi, hvor de 1772-76 studerede jura, nationaløkonomi og naturhistorie; det sidste fag havde fra barndommen optaget L., under tilskyndelse af biskop Johan Gunnerus, og fik også Sehesteds interesse. 1776 rejste de til Kiel, hvor de bl.a. studerede naturhistorie hos J. C. Fabricius og lagde grunden til deres enestående insektsamling. Fabricius opkaldte allerede 1776 to arter af sommerfugleslægten Pyralis efter dem. Med Fabricius bevaredes venskabet til dennes død 1808. 1777-78 rejste L. og Sehested til England og siden til Norge; efter hjemkomsten blev L. ansat som fuldmægtig i det vestindisk-guineiske renteskriverkontor, forflyttedes 1780 til det fynsk-jyske toldkontor, s.å. til det sjællandske toldkontor og var 1787-91 chef for toldkammerkancelliet; 1787 blev han kommitteret og 1805 deputeret og etatsråd.

1777 udgav han en artikel i Fabricisk ånd Om Maaden hvorpaa Naturen retter Udarter med følgende hjertesuk: "ulykkeligvis begyndte man at ville læse i naturens store bog, førend man kendte bogstaverne". Også nogle efterladte "betænkninger" vedrørende planlægningen af universitetet i Christiania er i Fabricisk ånd og meget frisindede (Yngvar Nielsen). I de følgende år forenede L. sin naturhistoriske interesse med den politisk-økonomiske og skrev talrige velovervejede og fremsynede artikler om sociale forhold i Borgervennen og Det skandinaviske Selskabs Skrifter. Deres officielle stillinger gav både L. og Sehested mulighed for at øge deres insektsamlinger og herbarier gennem embedsmændene i tropekolonierne; sin store betydning fik samlingen gennem Fabricius" årlige besøg, idet en stor del af dennes nye arter er beskrevet på grundlag heraf. "Mus. Dom. de Sehestedt" og "Mus. Dom. Lund" er hyppige angivelser for proveniensen i Fabricius" skrifter. I L.s senere år blev de to samlinger slået sammen, efter L.s død kom der flere udenlandske bud på den, men staten (Frederik VI) købte den for 15 000 rdl. og indlemmede den i Det kgl. naturhistoriske museum. Den er nu en af Zoologisk museums værdifuldeste samlinger der årligt besøges og studeres af talrige entomologer.

Fra ungdommen nærede L. et stærkt venskab til botanikeren Martin Vahl, og han søgte at støtte denne i hans vanskeligheder i forbindelse med Botanisk have, dels af politisk art med T. Holmskiold og C. F. Rottbøll, dels af personlig art med stræberen Erik Viborg. L.s breve til Vahl bærer vidne derom, ligesom et par skarpe pjecer fra 1788. I utilfredshed med universitetets behandling af naturhistorien, men måske også for at hjælpe Vahl, stiftede L. sammen med P. C. Abildgaard, Sehested o.a. 1789 Naturhistorieselskabet der trods det høje kontingent, 10 rdl., straks fik over 250 medlemmer og derved blev i stand til at skabe en samling, ansætte Vahl som lærer og udgive Skrivter i i alt seks bind, redigeret af L. der selv skrev tre entomologiske artikler deri. Som nordmand var L. særlig optaget af Norges økonomi, bl.a. ved som kommissionsmedlem at arbejde for fiskeriets forbedring, et arbejde der satte frugt. Det var derfor naturligt at Frederik VI ved Enevold de Falsens død nov. 1808 beordrede L. til at tage sæde i den interimistiske regeringskommission i Christiania. L. rejste i storm og mørke fra Løkken natten til 12.1.1809, men skibet skruedes ned af isen ud for Arendal og alle omkom (Jacob Aall). En meget smuk nekrolog af J. Rathke blev trykt som "fortale" til Naturhistorieselskabets Skrivter VI, men blev tilintetgjort af E. Viborg på grund af omtalen af dennes strid med Vahl, hvilket J. W. Hornemann har skrevet i det eneste eksisterende eksemplar på Botanisk museum. L. betragtedes som en energisk og klarsynet embedsmand, retsindig, en hader af alt forlorent, kritisk og åbenmundet, men med lune, som det fremgår af hans breve til M. Vahl og til hans hustru fra den sidste rejse i vinteren 1808-09. Han var trofast og uegennyttig i sit venskab, udgav således dele af de af Vahl efterladte skrifter, og afholdt af sine kolleger der 1813 forærede L.s enke 8000 rdl. (i gl. kgl. obligationer), et beløb de ellers plejede at dele sig imellem.

Familie

Forældre: residerende kapellan Lauritz L. (1717-65) og Ellen Margrethe Tønder (1725-87). Gift 24.5.1797 i Kbh. (Nic.) med Georgine Catharine Krohg, født 18.11.1774 i Trondhjem, død 23.8.1819 i Odense (gift 1. gang 1795 med toldkasserer i Helsingør Johannes Bartholomæus Bluhme, 1760-96), d. af oberstløjtnant, senere generalvejmester Nicolai Frederik K. (1732-1801) og Anna Meincke (1743-1823).

Ikonografi

Pastel af Jens Juel ca. 1797 (Fr.borg), kopi herefter af Helene Philipsen-Prahm (Zool. mus.).

Bibliografi

P. E. Müller i Kbh.ske lærde efterretn. for 1810 28-31 (m. bibliografi). J. Rathke i Naturhist.-selsk.s skr. VI, 1810 I-XX (eneste eksemplar i Botanisk mus.). J. Chr. Berg i Saml. til det norske folks sprog og hist. V, Kria. 1838 687f. Jacob Aall: Erindr. som bidrag til Norges hist. 1800-15 I, Kria. 1844 392. C. C. A. Gosch: Udsigt over Danm.s zool. lit. II, 1873 535-38; III, 1878 216 (bibliografi). Yngvar Nielsen i Samtiden, Kria. 1911 402-09. Kai L. Henriksen: Oversigt over da. entomologis hist., 1921-37 106-08. Carl Christensen i Naturens verden VII, 1923 316-29 337-51. Samme: Den danske botaniks hist. I, 1924-26 90f 156f; II, s.å. 93f (bibliografi). H. Topsøe-Jensen i Pers. hist. t. 1 l.r.VI, 1945 62-77 (heri breve). Helene Tønder Lund: Ungdomserindr. 1856, [1969]. A. Fox Maule i Kbh.s univ. 1479-1979, red. Sv. Ellehoj XIII, 1979 185-88. Etatsråd N. T. L., udg. Ellen Mølholm Hansen, 1980 (heri breve og artikler af L).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig